FI EN

Utvärdering: Finland kan bli världsledande inom utvecklingen av bioraffinaderier

26.9.12

Finland har idealiska förutsättningar att bli en ledande nation inom utvecklingen av bioraffinaderier. Detta är tack vare högklassig expertis på området och tillgången på skickliga forskare och mångvetenskapliga forskargrupper. Därtill har Finland rikligt med råmaterial från skogen samt en välutvecklad skogsindustri. Denna bedömning framgår av en färsk rapport av Finlands Akademi. I rapporten presenteras resultaten av en internationell utvärdering av Akademins forskningsprogram Hållbar produktion, hållbara produkter (KETJU).

Som centrala områden för den finländska forskningen och industrin lyfter den internationella utvärderingspanelen också fram en hållbar gruvindustri, sötvattensforskning och forskning kring förnybar energi, särskilt i samarbete med internationella aktörer.

Panelen anser att forskningsprogrammet var ett lyckat initiativ. Det stärkte grundforskningen inom processteknik och kemi, vilket främjade utvecklingen av nya tillämpningsområden och förbättrade industrins konkurrenskraft. Programmet bidrog även till att bilda mångvetenskapliga forskargrupper och fördjupa samarbetet mellan grupper och forskningsområden. Också forskarutbildningen inom programmet var effektiv. Enligt panelen lyckades ett flertal projekt uppnå utmärkta vetenskapliga resultat, i vissa fall även genombrott. Flera projekt producerade dessutom resultat som kan nyttiggöras industriellt.

Panelen konstaterar även att det finns vissa områden som kunde förbättras, såsom forskarnas kontakter till industrin. Det finns ofta för lite dialog mellan grundforskningen och industrin eller så saknas den helt och hållet. Därför föreslår panelen att man lär unga forskare att möta industrins representanter och bygga broar mellan forskningen och industrin.

I utvärderingsrapporten noterar panelen vidare att programmet ställvis inte skapade tillräckligt med internationella förbindelser och samarbete, trots programmets internationella fokus. I fortsättningen, föreslår panelen, borde Akademins forskningsprogram betona internationellt samarbete till exempel så att forskarna skulle arbeta i partnerländerna längre tider och mer systematiskt.

Finlands Akademi startade det fyraåriga forskningsprogrammet Hållbar produktion, hållbara produkter år 2006. Programmet hade som mål att svara på de betydande, framtida grundforskningsrelaterade utmaningarna inom kemiteknik, processteknik och tillverkningsindustrin. Akademin har finansierat de 25 projekten inom programmet med mer än 10 miljoner euro. Programmet hade också två utländska partners, Frankrike och Indien. De internationella samprojekten inom programmet fortsätter fram till 2013.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/sv > Akademin > Publikationer > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:

Programchef Saila Seppo, Finlands Akademi, tfn 040 591 3518, fornamn.efternamn(at)aka.fi
www.aka.fi/ketju


Finlands Akademi
informationschef Riitta Tirronen
tfn 040 828 1724, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »