FI EN

Forskningsrådet för kultur och samhälle valde nya akademiforskare och forskardoktorer

27.4.2012

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att bevilja finansiering till 16 nya akademiforskare och 46 nya forskardoktorer. Den aktuella finansieringsperioden börjar den 1 september 2012. Den sammanlagda finansieringen för akademiforskare uppgår till ca 6,5 miljoner euro och finansieringen för forskardoktorer till 12,3 miljoner euro.

Inom Akademins septemberutlysning 2011 mottog forskningsrådet för kultur och samhälle sammanlagt 125 ansökningar om forskaranställning som akademiforskare och 240 ansökningar om forskaranställning som forskardoktor. De nu utsedda akademiforskarna disputerade för 3–9 år sedan medan forskardoktorerna är forskare som helt nyligen har doktorerat. Akademiforskarna utses för fem år och forskardoktorerna för tre år.

Finansieringen av akademiforskare syftar till att främja och stärka de bästa och mest erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap samt att etablera sig som självständiga forskare. Finansieringen av forskardoktorer är avsedd för att främja lovande forskares möjligheter att kvalificera sig som professionella forskare.

Finansieringen täcker för akademiforskarnas del lönen. Forskarna har dessutom möjlighet att hos Akademin ansöka om bidrag för sina forskningskostnader. För forskardoktorerna inkluderar finansieringen såväl avlöningskostnader som nödvändiga kostnader för att genomföra forskningsplanen.

De nya akademiforskarna forskar t.ex. kring följande teman:

Marja Tiilikainen från Helsingfors universitet undersöker erfarenheter av säkerhet hos familjer med somalisk bakgrund i Finland, Kanada och Somalia. Tiilikainens forskning erbjuder ett jämförande perspektiv på hur muslimer i Europa, Nordamerika och Afrikas horn lever med den osäkerhet som förknippas med den egna religionen. Forskningen ska ta fram ny teoretisk och empirisk kunskap om beröringspunkterna mellan mänsklig säkerhet, islam, immigration, transnationella familjer och antiterrorismpolitik. Forskningens resultat kommer att ha betydelse för nationell säkerhetspolitik, terrorismbekämpning och beslutsfattande på lokal nivå.

Päivi Karhunen från Aalto-universitetet beviljades akademiforskarfinansiering för att forska kring den institutionella verksamhetsmiljöns inverkan på utländska företags strategier i tillväxtekonomier. Till en början ska Karhunen undersöka hur regionala institutionella skillnader inom Ryssland påverkar var utländska företag väljer att placera sina kontor. Ett annat mål är att klarlägga om institutionella faktorer påverkar olika företag inom samma verksamhetsområde och deras lönsamhet på olika sätt.

De nya forskardoktorerna forskar t.ex. kring följande teman:

Tuija Huuki från Uleåborgs universitet forskar kring likabehandling, makt och växelverkan hos barns kompiskulturer i för- och grundskolan. Det handlar om en treårig longitudinell studie som ska undersöka hur de könsuppdelade processerna för växelverkan hos barn i 6–8 års ålder byggs upp i förskolan och under nybörjarundervisningen. Huuki ska särskilt koncentrera sig på den könsuppdelade växelverkans mångfald, från obalanserade och tvistiga maktförhållanden till etiskt hållbara förhållanden. Forskningen fördjupar en pågående pilotstudie vars material har samlats från Finland och Storbritannien. I forskningen utnyttjas deltagande etnografiska metoder och multimedieteknologi samt utvecklas metoder, begrepp och verktyg för forskningen kring känsliga teman som har att göra med barns könsuppdelade förhållanden och kompiskulturer.

Jukka Partanen från Aalto-universitetet beviljades forskardoktorsfinansiering för att forska kring nätverk i tillväxtföretag. Tillväxtföretag spelar en viktig roll för samhällets välfärd, till exempel med tanke på nya arbetsplatser och innovationer. Partanens forskningsprojekt ska undersöka olika nätverk i snabbt växande små och medelstora företag. Forskningens teoretiska mål är att ta fram ny kunskap om hur olika nätverk och de resurser som de ger upphov till inverkar på företagens lönsamhet samt att analysera företagens och nätverkens utvecklingsbanor och ledningsmekanismer. Projektets resultat kan vara av nytta för både befintliga och kommande tillväxtföretagare. Meningen är också att ta fram mallar och referensramar för att bättre kunna strukturera och förklara tillväxtföretag och deras nätverk.

Mer information:

  • Akademiforskare: vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 09-7748 8277, jyrki.hakapaa(at)aka.fi, och vetenskapsrådgivare Päivi Messo-Lindén, tfn 09-7748 8224, paivi.messo-linden(at)aka.fi
  • Forskardoktorer: vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, tfn 09-7748 8443, tiina.forsman(at)aka.fi
  • Du kan söka bland de beviljade bidragen på http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_RahPaatYht_form&UILANG=se (Beslutsår: 2012, Ansvarsområde: Forskningsrådet för kultur och samhälle, Utlysning: 2011 Akademiforskare eller 2011 Forskardoktor). I början av listan finns en länk till ett meddelande med noggrannare statistik. 

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »