FI

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö: beslut om forskaranställningar som akademiforskare och forskardoktor

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har vid sitt möte den 29 mars 2012 beslutat att bevilja finansiering till 14 akademiforskare och 27 forskardoktorer. Forskningsrådet fattade även beslut om en reservlista på tre sökande om forskaranställning som akademiforskare och två sökande om forskaranställning som forskardoktor. Reservlistan utnyttjas i de fall då någon av de sökande som beviljats finansiering inte tar emot finansieringen. Finansieringsperioden inleds i september 2012.

Alla sökande får ett e-postmeddelande om beslutet. Efter det kan var och en läsa beslutet på sin ansökan i Akademins e-tjänst.

För att finansieringen kan utbetalas krävs att den ansvariga ledaren och forskningsplatsen bekräftar att de tar emot finansieringen. Bekräftelsen görs i Akademins e-tjänst. Efter att bekräftelsen är gjord godkänner den ansvariga ledaren och forskningsplatsen finansieringsbeslutets innehåll och förbinder sig till att följa de villkor som Akademin ställt för medelsanvändningen.

Grundar sig på internationell peer review

Forskningsrådets finansieringsbeslut baseras i första hand på en bedömning av forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes vetenskapliga meriter. Ansökningarna om forskningsbidrag bedöms genom en internationell kollegial bedömning (peer review). På ansökningarna begärs ett skriftligt utlåtande av en vetenskaplig expertpanel eller åtminstone två utomstående utlåtanden av sådana enskilda forskare som är välrenommerade vetenskapsidkare inom sina respektive områden. Mer information om bedömningsprinciperna finns på Akademins webbplats.

De ansökningar som lämnades in under septemberutlysningen 2011 bedömdes i januari–februari 2012 av nio internationella paneler, varav två ordnades tillsammans med forskningsrådet för kultur och samhälle. I panelerna deltog sammanlagt 69 experter från 20 länder (flest från Storbritannien, Tyskland och Sverige). Ansökningarna höll genomgående en hög internationell standard. De sökande kan läsa utlåtandet på sin ansökan i Akademins e-tjänst.

Finansieringen för akademiforskare stöder självständiga forskares karriärmöjligheter

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö mottog sammanlagt 81 ansökningar om forskaranställning som akademiforskare. Av de sökande var 36 procent kvinnor och 30 procent utländska sökande. Finansiering beviljades till ungefär 17 procent av ansökningarna, vilket betyder att den sammanlagda finansieringen för forskaranställningar som akademiforskare uppgick till omkring 5,7 miljoner euro.

Finansieringen är avsedd för att täcka forskarens lön, men den valda personen kan även ansöka om finansiering för forskningskostnader. Forskningsrådet beslutar om denna finansiering skilt i april 2012. Finansieringen för forskaranställningar som akademiforskare beviljas för fem år.

Finansieringen för akademiforskare syftar till att främja och stärka de bästa och mest erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap och att etablera sig som självständiga forskare. Bedömarna ville därför också främja begåvade forskares karriärmöjligheter. Också forskarnas lämplighet som akademiforskare och deras förmåga att leda en forskningsgrupp sågs som viktiga kriterier. Vidare beaktade forskningsrådet kvinnornas andel och jämlikheten mellan olika vetenskapliga discipliner. Forskningsrådet betonade också vikten av internationell mobilitet under forskarkarriären och överlag av internationellt samarbete.

Finansieringen för forskardoktorer stöder forskarnas självständiga utveckling

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö mottog sammanlagt 152 ansökningar om forskaranställning som forskardoktor. Summan av den sökta finansieringen uppgick till cirka 46 miljoner euro. Detta var ungefär lika mycket som i oktober 2010 (153 ansökningar, cirka 45 miljoner euro). Forskningsrådet lät bli att bedöma två ansökningar, eftersom datumet på examensintyget för dessa sökande inte överensstämde med utlysningens kriterier. Den sammanlagda finansieringen för forskaranställningar som forskardoktor uppgick till omkring 8,2 miljoner euro. Finansiering beviljades till 18 procent av ansökningarna.

I de utlysningar som genomförts enligt totalkostnadsmodellen (2009–2011) har Akademins finansiering för forskaranställningar som forskardoktor varit i genomsnitt 300 000 euro per projekt. Forskningsrådet strävar efter att bevilja finansiering enligt den sökta summan, ifall kostnaderna är motiverade och i enlighet med finansieringsinstrumentet i fråga. Finansieringen är avsedd endast för forskardoktorns egen lön, personliga forskningskostnader och mobilitetskostnader.

Vid sidan om forskningsplanen och den sökandes meriter fäste panelernas och forskningsrådets medlemmar särskild uppmärksamhet vid forskarnas internationella och nationella mobilitet samt vid forskarnas självständiga utveckling. Dessa var åter de viktigaste forskningspolitiska grunderna för forskningsrådets beslut.

Unga forskare uppmuntras att ta steget utomlands för att främja sin utveckling till självständiga forskare efter disputationen, eller åtminstone att byta till en annan forskargrupp då de inleder sin självständiga karriär. Samtliga av de sökande som beviljades finansiering hade inkluderat i sin forskningsplan sådana planer. Forskningsrådet anser att internationell erfarenhet och nätverksbildning både i Finland och utomlands ofta är förutsättningar för att kunna bygga upp en framgångsrik forskarkarriär.

Mer information:

Akademiforskare

  • Ledande vetenskapsrådgivare Tiina Petänen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 09-7748 8263
  • Vetenskapsrådgivare Harri Hautala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 09-7748 8408

Forskardoktorer

  • Vetenskapsrådgivare Annika Raitala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 09-7748 8323
  • Vetenskapsrådgivare Kata-Riina Valosaari, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 09-7748 8216

Om bedömningen och totalkostnadsmodellen (på Akademins webbplats):

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »