FI EN

Nytt i septemberutlysningen 2017

Det här är ett sammandrag av de viktigaste nyheterna i Finlands Akademis septemberutlysning 2017.

Akademin förutsätter att forskare publicerar med open access och att de gör sina data tillgängliga

Vi förutsätter att alla vetenskapliga referentgranskade artiklar som producerats med vår finansiering i fortsättningen görs fritt tillgängliga via open access-publikationskanaler. Publikationer kan göras tillgängliga genom grön eller gyllene open access. Du kan också ansöka om finansiering för att täcka avgifter för publicering med hybrid open access. Vi vill dock betona att hybridpublicering bara är en tillfällig lösning under en övergångsperiod innan en helt öppen publicering införs. Finansieringen söks i e-tjänsten under Projektets finansiering > Tjänster. Publikationerna motiveras i forskningsplanen under Genomförande > Publiceringsplan och kostnaderna under Genomförande > Budget.

Också forskningsdata som tagits fram med finansiering från Akademin ska göras fritt tillgängliga via viktiga nationella eller internationella arkiv så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats. Detta förutsätter också att forskningsplatser ser till att forskarna får all nödvändig handledning och tillgång till lagringsinfrastruktur.

Mer information: bilaga 4 i utlysningstexten

De som söker forskardoktor- och akademiforskarbidrag ska påvisa mobilitet

VI förutsätter att de som söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare byter forskningsmiljö i ett tidigt skede eller att de har tidigare erfarenhet av olika arbetsmiljöer. Som sökande ska du motivera i din ansökan hur din tidigare eller kommande (blir fullgjord senast i slutet av september 2017) mobilitet (byte av arbetsmiljö) har främjat eller främjar din karriär och dina kvalifikationer som forskare. Mobiliteten stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att tillägna sig nya metoder och lära sig kommunicera med människor som har annan bakgrund.

Mer information: bilaga 7, punkt 1 i utlysningstexten

Tidskrav för tidigare och planerad mobilitet: minst 5 arbetsdagar

De som söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare redogör också för sin tidigare mobilitet.

De ska även redogöra för den mobilitet som planerats för finansieringsperioden.

De meddelar sina endast sina viktigaste mobilitetsperioder enligt den begränsning som definieras i Undervisnings- och kulturministeriets datainsamling: minst 5 arbetsdagar (0,25 mån.).

Mer information: bilaga 7, punkter 2 och 3 i utlysningstexten

Forskningsplatsen bör vara i Finland, sökande ska ha nära anknytning till Finland

Vi utgår från att det finansierade projektet gynnar finländsk forskning, det finländska samhället och internationellt samarbete. Finansieringen beviljas via en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut) i Finland. Forskare kan under finansieringsperioden dock arbeta utomlands under perioder av varierande längd.

Den sökande ska ha nära anknytning till Finland för att möjliggöra ett flerårigt forskningsprojekt, och denna koppling ska framgå av ansökan. Akademins finansiering kan beviljas till en utländsk forskningsplats endast i undantagsfall, t.ex. när det gäller internationella forskningsinfrastrukturer.

Identifiera olika former av forskningens samhälleliga genomslag

Forskningsplanen ska utöver forskningens vetenskapliga genomslag ge en beskrivning av forskningsprojektets förutsedda genomslag i det omgivande samhället. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation. Det förväntade genomslaget ska beskrivas i forskningsplanen.

Bekanta dig med europeiska riktlinjerna för forskningsetik

Akademin följer Forskningsetiska delegationens anvisningar och förutsätter att de forskare och forskningsplatser Akademin finansierar också följer anvisningarna. Därtill rekommenderar vi att forskare följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik, European Code of Conduct for Research Integrity. Sammanslutningen ALLEA (All European Academies) publicerade en ny reviderad version av riktlinjerna i våras. Se utlysningstexten.

Anvisningarna om ansökans bilagor har uppdaterats

Vi har preciserat anvisningarna om forskningsplanens längd.

Forskningsplanens textdel (delar 1–9) bör inte omfatta mer än tolv sidor (typsnitt Times New Roman storlek 12 eller motsvarande). Forskningsplanen i konsortieansökningar får vara högst 15 sidor. Forskningsplanens bibliografidel (del 10) får vara högst två sidor.

Vi har också uppdaterat anvisningarna som gäller konsortieansökan så att de bättre motsvarar den tekniska processen. Endast konsortieledaren ska lämna in konsortiets gemensamma datahanteringsplan. Om projektet i fråga omfattar ett flertal olika data, ska konsortieledaren sammanföra datahanteringsplanerna till en gemensam bilaga.

I publikationsförteckningen ska inte nämnas manuskript som ännu inte har godkänts för publicering.

Bifoga inte några andra bilagor med din ansökan än de som vi uttryckligen begär. Detta gäller rekommendationsbrev och t.ex. utdrag ur studieregistret. De begärda bilagorna får heller inte överskrida den längd som uppges i anvisningarna. Den som bedömer ansökan får bilagorna i den form du har sänt dem, så försäkra dig om att de är tydliga och läsliga (storleken på typsnittet, marginalerna). Se närmare anvisningar om bilagorna på webben.

Mer information: Anvisningar om bilagor till ansökan

Forskningsrådens riktlinjer finns på webben

Akademins forskningsråd har sina egna webbsidor där de informerar om sina beslut, sin bedömningsprocess och sina riktlinjer. Det lönar sig att bekanta sig med forskningsrådens riktlinjer.

Mer information: Forskningsrådens verksamhet

Bidrag för anställning som klinisk forskare inte längre endast för läkare

Bidrag för anställning som klinisk forskare kan utöver läkare även sökas av en sakkunnig inom vården som inte är en läkare, men som har en doktorsexamen och som är sysselsatt med kliniskt arbete. Bidraget beviljades tidigare av forskningsrådet för hälsa, men fr.o.m. septemberutlysningen 2017 är bidragsformen gemensam för alla fyra forskningsråd.

Mer information: utlysningstexten

Akademiforskarbidrag beviljas inte till professorer

Bidrag för anställning som akademiforskare beviljas inte till personer som har ordinarie professorstjänst eller någon annan ledande forskningstjänst vid en forskningsorganisation. Om du medan ansökningsprocessen är i gång får en professur som gäller tillsvidare ska du omedelbart meddela Akademin.

Mer information: utlysningstexten

Snabbguide till ansökningsprocessen

På Akademins webbplats på sidan Guide till ansökningsprocessen finns ett sammandrag om de viktigaste stegen i ansökningsprocessen. Läs anvisningarna.

Webbsidorna som gäller septemberutlysningen uppdateras

Alla webbsidor som är kopplade till septemberutlysningen 2017 kommer att uppdateras innan utlysningen öppnar. Om det förekommer skillnader mellan webbsidorna och utlysningstexten är det utlysningstexten (pdf-versionen) som gäller.

Ansökningstiden för Akademins egna utlysningar går ut onsdag den 27 september 2017 kl. 16.15 finsk tid. Observera att övriga utlysningar kan ha avvikande ansökningstider. Kom ihåg att alltid kontrollera ansökningstiden i utlysningstexten.

Senast ändrad 17.8.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »