FI EN

Ansökningens delar och bilagor: för organisationer

Ansökan består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst samt av pdf-bilagor. Som sökande har du rätt att göra din ansökan på svenska eller finska, men ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning.

Gör ansökan i Akademins e-tjänst.

 • Öppna utlysningar > FIRI 2019: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare, internationella      medlemskap
 • Öppna utlysningar > FIRI 2019: nya initiativ, infrastrukturer utanför vägvisaren.

Se till att du väljer rätt utlysning.

Ansökans delar och innehåll i e-tjänsten (SARA)

Personuppgifter/cv för den ansvariga personen (Personal data/CV)

 • Personuppgifter
 • Examina (senaste först)
 • Docenturer och professurer
 • Cv/meritförteckning som bilaga enligt mall, högst två sidor

Konsortieparter, om konsortieansökan (Consortium parties)

Allmän beskrivning (General information)

 • Forskningsplatsens uppgifter
 • Forskningsprojektets titel  på engelska och svenska/finska
 • Forskningsområden (minst ett, högst fem)
 • Nyckelord på engelska och svenska/finska

Abstrakt (Abstract)

 • Maximilängd 2 500 tecken
 • Kort beskrivning av      infrastrukturen, dess typ och hur den gynnar forskningen. Beskrivning av      den del av infrastrukturen eller den verksamhet för vilken finansiering      söks, t.ex. anskaffning av apparatur, uppdatering av databas eller      utvidgande av tjänster

Viktigaste publikationer (Most relevant publications)

 • Högst 20 viktigaste publikationer för      infrastrukturen
 • Publikationer kan hämtas ur      publikationsdatatjänsten VIRTA. Anvisningar om VIRTA.
 • Du kan också inmata      uppgifter om publikationer manuellt. Obligatoriska uppgifter: författare,      titel, publiceringsår och namn på serien/tidskriften
 • En fullständig publikationsförteckning för infrastrukturens      ansvariga ledare bifogas till ansökan under Bilagor.

Samarbetspartner (Collaborators)

 • Specificera projektets      samarbetspartner (namn, organisation, land, kort beskrivning av      samarbetet)

Kopplingar (Affiliations)

 • Forskningsinfrastrukturer      som ingår i ESFRI-vägvisaren
 • Övriga forskningsmiljöer
 • Spetsforskningsenheter
 • Projekt som beviljats Akademins      flaggskeppsfinansiering

Etiska frågor (Ethical aspects)

 • Etiskt tillstånd för      projektet (ja/nej)
 • Skyldig till oredlighet i      forskningen (ja/nej)
  • Vi kan låta bli att       behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i       forskningen under de senaste tre åren.

Projektets finansiering (Funding for the project)

 • Finansieringsperiod,      effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt
 • Löner och övriga kostnader
 • Övriga finansiärer och deras      finansieringsandelar Du ska omedelbart meddela oss om du efter att ha      lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en      annan källa.
 • Motiveringar för den      finansiering som söks. Kostnadsberäkningen      ska vara realistisk.
 • Fråga förvaltningen vid din      forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare      anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering      som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens      förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet      eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet.

Offentlig projektbeskrivning (Public project description)

 • Maximilängd 1 000 tecken
 • Lättfattlig och klar      beskrivning av ansökan på engelska och svenska/finska
  • hurdan forskning       infrastrukturen möjliggör och vilken betydelse forskningen har eller kan       ha för vetenskapen och samhället
  • vilken typ av utrustning       eller service tillhandahåller infrastrukturen för forskning (verktyg,       apparatur, datanät, databaser etc.)
  • vilken typ av infrastruktur       det är fråga om (centraliserad, distribuerad eller virtuell)
  • andra intressanta aspekter
  • länk till infrastrukturens       webbplats, om relevant
  • om relevant, hänvisningar       till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek       eller på internet.
  • Den offentliga       projektbeskrivningen hjälper Akademin att sprida information om       forskningsprojektet.

Fullmakt (Authorisation)

 • Om någon annan än      organisationens representant ansvarar för ansökan måste personen i fråga      ge fullmakt till representanten att ifylla delar av ansökan eller läsa      ansökan.
 • Börja med att skriva in      personens namn i fältet.
 • Personen måste ha skapat ett      konto i Akademins e-tjänst (SARA).
 • Du kan inte samtidigt ge      flera personer fullmakt att redigera samma del av ansökan, och du kan inte      själv redigera delen då fullmakten är giltig.
 • Ge inte fullmakt åt dig      själv.
 • Läs mer om      fullmaktsfunktionen i e-tjänstens anvisningar.

Lämna in ansökan (Submit application)

 • Du kan lämna in ansökan      efter att du har ifyllt eller bifogat alla obligatoriska uppgifter.
 • En röd varningstriangel på      fliken betyder att det saknas uppgifter.
 • Du kan komplettera din      ansökan medan ansökningstiden pågår. När du sparar ansökan på nytt ersätts      den tidigare versionen.
 • Om du vill komplettera      ansökan efter att ansökningstiden har gått ut måste du kontakta      utlysningens kontaktperson.

Bilagor till ansökan

Obligatoriska bilagor:

Bilagor i enskilda fall:

 • progressrapport eller slutrapport på en      akademifinansierad infrastruktur för vilken finansiering nu söks
 • utlåtande av etisk kommitté      eller djurförsöksnämnden

 

Senast ändrad 5.4.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »