FI EN

Så här gör du en forskningsplan


Vi ber att du gör upp din forskningsplan enligt strukturen nedan. För att säkra enhetligheten och kvaliteten av bedömningen är det viktigt att ansökningarna är jämförbara. Forskningsplanen ska svara på de frågor som ställs i bedömningen.

Forskningsplanens textdel (delar 1–9) bör inte omfatta mer än tolv sidor (typsnitt Times New Roman storlek 12 eller motsvarande). Forskningsplanens bibliografidel (del 10) får vara högst två sidor. Kontrollera att forskningsplanen är läsbar också efter att du har konverterat den till en pdf-fil.

Forskningsplanens struktur och innehåll

Ansökningarna bedöms av internationella experter och forskningsplanen ska därför innehålla följande uppgifter:

1. Ansvarig projektledare, projekttitel, forskningsplats och datum för forskningsplanen

2. Motiveringar för projektet i korthet

 • Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap: Hur anknyter projektet till tidigare internationell och nationell forskning? Hur främjar eller förnyar projektet tidigare forskning?
 • Hur anknyter projektet till den ansvariga projektledarens eller forskargruppens tidigare forskning? Hur anknyter projektet till övrig forskning?
 • Om utlysningen har ett speciellt syfte (t.ex. utlysningar inom akademiprogram): Hur anknyter forskningen till den aktuella utlysningen och dess mål?

3. Vetenskapliga mål och förväntat genomslag

3 A. Vetenskapliga mål

 • Forskningens mål, teoretiska och metodologiska utgångspunkter
 • Hypoteser eller forskningsfrågor
 • Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential för vetenskapliga genombrott och till att förnya forskningen

3 B. Effekter och genomslag i det omgivande samhället

 • Hur intressanta är forskningsresultaten för det omgivande samhället och hur kan de utnyttjas?
 • Egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv

3 C. Publiceringsplan

 • Plan för publicering av forskningsresultaten och spridning av forskningsresultaten till forskarsamhället, andra slutanvändare och allmänheten. Hur beaktas fri tillgång till forskningens resultat?

4. Forskningsmetoder, material och forskningsmiljöns stöd

 • Forskningsmetoderna ska beskrivas så att det framgår på vilket sätt de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • Forskningsmaterial som används och dess betydelse för forskningsprojektet; motivering för materialet, hur det samlas in eller skaffas fram och används. Bifoga en separat datahanteringsplan där du redogör för hur materialet hanteras, förvaras och görs tillgängligt, samt vilka rättigheter som tillämpas på det.
 • Det konkreta stöd som den lokala, nationella och internationella forskningsmiljön erbjuder projektet
 • Användningen av forskningsinfrastruktur och hur användningen gynnar projektet (infrastrukturerna anges också i den elektroniska ansökan under Infrastruktur)
 • Kritiska punkter för projektets framgång, alternativa sätt att genomföra projektet

5. Etiska frågor

 • Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet samt eventuella forskningstillstånd (även planer på att söka tillstånd)

6. Genomförande: tidtabell, budget, arbetsfördelning

 • Tidsschema för forskningen
 • Motiveringar efter utgiftsslag för den uppskattning av projektets totalkostnader som uppges på ansökningsblanketten (budgettabell med motiveringar). I totalkostnaderna ska inte ingå sådana kostnader som inte syns i forskningsplatsernas bokföring.
 • Namn på de personer som arbetar inom projektet, deras uppgifter och avlöningskostnader enligt ansökan till Akademin med motiveringar. Om personerna inte kan namnges uppges N.N.
 • För forskningsprojekt (akademiprojekt, projekt inom program) anges dessutom: den ansvariga ledarens uppskattade arbetstid inom projektet
 • Om finansiering (högst 12 mån.) söks för avlöning av den ansvariga ledaren ska klara forskningsrelaterade skäl uppges för avlöningen
 • Om ledaren inte har ett fast anställningsförhållande ska en plan för ledarens avlöning under hela finansieringsperioden uppges

7. Forskargrupp och samarbete

 • Gruppmedlemmarnas centrala meriter för projektet
 • Nationellt och internationellt samarbete som är centralt för projektets genomförande (samarbetspartners anges i den elektroniska ansökan under Samarbetspartners)

8. Forskarkarriärer och forskarutbildning

 • Främjande av den sökandes (eller andra forskares) karriär
 • Forskarutbildning inklusive undervisnings- och handledningsarrangemang, examina som ska avläggas inom projektet
 • Främjande av jämställdhet

9. Mobilitetsplan under finansieringsperioden

 • Redogörelse för redan överenskommen forskarmobilitet från Finland (eller till Finland eller mellan organisationer inom Finland), samt besökens mål och längd. Ange även hur besöken eller arbetet på annat håll främjar forskningsplanens genomförande. Uppge också dessa uppgifter i e-tjänsten under Mobilitet, och bifoga inbjudan till din ansökan under rubriken Bilagor i e-tjänsten.

10. Källförteckning

Spara forskningsplanen som en pdf-fil och bifoga den till din ansökan i Akademins e-tjänst under Bilagor. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_research plan.

Godkänd 29.6.2017

Senast ändrad 14.3.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »