FI EN

Så här gör du en datahanteringsplan

Så öppen som möjligt, eventuellt också skyddad

Till din ansökan måste du bifoga en skild datahanteringsplan där du beskriver datahanteringen under projektets lopp och hur projektets data görs tillgängliga efter att projektets slutförts. Lämna in bilagan även om ditt projekt inte skapar forskningsdata som ska sparas eller om projektet utnyttjar befintliga öppna data. Beskriv situationen kort och koncist och besvara frågorna i tillämpliga delar.

Gör upp datahanteringsplanen enligt strukturen nedan. Du kan antingen utnyttja verktyget DMPTuuli eller skriva planen själv. Strukturen och innehållet är desamma oavsett vilken metod du använder.

Noggrannare anvisningar om de detaljer som ska beskrivas i planen ges i DMPTuuli och på Akademins webbplats. Samma tilläggsanvisningar finns både i DMPTuuli och på Akademins webbplats, och DMPTuuli innehåller också universitetsspecifika anvisningar. Också Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD has gjort upp omfattande anvisningar samt modeller för datahanteringsplaner.

Mer information:

Datahanteringsplanens struktur

På sida ett av datahanteringsplanen ska du uppge den sökandes (projektets ansvariga ledares) namn, forskningsämne, ansökningsnummer och datum för planen. Planen kan vara 1–2 sidor lång. På grund av skillnader i textens layout är en plan som gjorts med DMPTuuli lite längre.

1. Allmän beskrivning av data

Vilken typ av forskningsmaterial (t.ex. kvalitativt, kvantitativt, mätningsdata) samlar eller använder projektet? Materialet kan vara nytt eller fritt tillgängligt. Vilka filformat används i materialet? Hur kontrolleras datamaterialets enhetlighet och kvalitet?

Materialens innehåll presenteras noggrannare i forskningsplanen.

2. Iakttagande av etiska principer och lagstiftning

På vilket sätt beaktas eventuella etiska frågor om lagringen av data (t.ex. känsliga uppgifter som länkas med personuppgifter, andra personers tillgång till materialet)? Hur hanteras ägar- och användarrättigheterna till materialet?

Observera att de etiska synpunkterna på insamlingen av materialet och på själva forskningen ska beskrivas i forskningsplanen.

3. Dokumentation och metadata

På vilket sätt dokumenterar du ditt datamaterial så att det är sökbart, tillgängligt, interoperabelt och återanvändbart? Vilka identifieringsuppgifter och metadatastandarder tillämpas?

4. Lagring och säkerhetskopiering under forskningsprojektet

Hur sparas materialet och hur skyddas det under projektets lopp (t.ex. tillgång till materialet)?

5. Öppna, publicera och arkivera data efter avslutat forskningsprojekt

Hur kommer forskningsmaterialet att göras tillgängligt för vidare användning och när görs det tillgängligt för andra? Med vilken aktör (dataarkiv, lagringstjänst eller motsvarande) kommer man att samarbete för att hantera materialet och göra det tillgängligt? Har man reserverat resurser för att göra materialet tillgängligt och långtidsförvara det?

Om materialet inte kan göras tillgängligt för vidare bruk, uppge hur och var materialets metadata gör tillgängligt.

 

Observera att de detaljerade anvisningarna om datahanteringsplanen på Akademins webbplats innehåller Akademins motiveringar som finns i DMPTuuli samt tips om god praxis: Akademins detaljerade anvisningar för datahanteringsplanen och tips om god praxis i DMPTuuli

Senast ändrad 5.7.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »