FI EN

Datahanteringsplan

Så öppen som möjligt, eventuellt också skyddad

Till din ansökan måste du bifoga en skild datahanteringsplan där du beskriver datahanteringen under projektets lopp och hur projektets data görs tillgängliga efter att projektets slutförts. Lämna in bilagan även om ditt projekt inte skapar forskningsdata som ska sparas eller om projektet utnyttjar existerande öppna data. Beskriv situationen kort och koncist och besvara frågorna i tillämpliga delar.

Gör upp datahanteringsplanen enligt strukturen nedan. Du kan antingen utnyttja verktyget DMPTuuli eller skriva planen själv. Strukturen och innehållet är desamma oavsett vilken metod du använder.

Noggrannare anvisningar om de detaljer som ska beskrivas i planen ges i DMPTuuli och på Akademins webbplats. Samma tilläggsanvisningar finns både i DMPTuuli och på Akademins webbplats, och DMPTuuli innehåller också universitetspecifika anvisningar. Också Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD has gjort upp sina egna anvisningar samt modeller för datahanteringsplaner.

I septemberutlysningen 2017 ska ansökan göras upp enligt gällande lagstiftning. Från och med att finansieringsperioden börjar i höst 2018 tillämpas EU:s nya dataskyddsförordning och därtill hörande nationell lagstiftning.

Mer information:

 

Datahanteringsplanens struktur

På sida ett av datahanteringsplanen ska du uppge sökandens (projektets ansvariga ledares) namn, forskningsämne, ansökningsnummer och datum för planen. Planen kan vara 1–2 sidor lång. På grund av skillnader i textens layout är en plan som gjorts med DMPTuuli lite längre.

1.       Allmän beskrivning av forskningsmaterialet

Vilken typ av forskningsmaterial (t.ex. kvalitativt, kvantitativt, mätningsdata) samlar eller använder projektet? Materialet kan vara nytt eller fritt tillgängligt. Vilka filformat används i materialet?

Materialens innehåll presenteras noggrannare i forskningsplanen.

2.       Dokumentation och kvalitet

Hur dokumenteras materialet, t.ex. vilka identifieringsuppgifter och metadatastandarder tillämpas? Hur säkras materialets och dokumenteringens kvalitet?

3.       Förvaring och säkerhetskopiering

Hur sparas materialet och hur skyddas det under projektets lopp (t.ex. tillgång till materialet)?

4.       Etiska och juridiska frågor i anslutning till lagringen av data

På vilket sätt beaktas eventuella etiska frågor om lagringen av data (t.ex. känsliga uppgifter som länkas med personuppgifter, andra personers tillgång till materialet)? Hur hanteras ägar- och användarrättigheterna till materialet?

Observera att de etiska synpunkterna på insamlingen av materialet och på själva forskningen ska beskrivas i forskningsplanen.

5.       Forskningsmaterialets tillgänglighet och långtidsförvaring

Hur kommer forskningsmaterialet att göras tillgängligt för vidare användning och när görs det tillgängligt för andra? Med vilken aktör (dataarkiv, lagringstjänst eller motsvarande) kommer man att samarbete för att hantera materialet och göra det tillgängligt? Har man reserverat resurser för att göra materialet tillgängligt och långtidsförvara det?

Observera att de detaljerade anvisningarna om datahanteringsplanen på Akademins webbplats innehåller Akademins motiveringar som finns i DMPTuuli samt tips om god praxis: Akademins detaljerade anvisningar för datahanteringsplanen och tips om god praxis i DMPTuuli.

Uppdaterat enligt septemberutlysningen 2017.

Senast ändrad 28.7.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »