FI EN

Nytt i septemberutlysningen 2016

Det här är ett sammandrag av de viktigaste nyheterna i Finlands Akademis septemberutlysning2016.

Ansökningstiden går ut sista veckan i september

Ansökningstiden för Akademins egna utlysningar går ut på onsdag den 28 september 2016 kl. 16.15. Ett undantag är utlysningen för programmet WiFiUS, vars ansökningstid går ut den 17 oktober 2016. Rådet för strategisk forsknings matchande bidrag kan i sin tur sökas fortlöpande under året. Forskningsplatser kan ansöka om matchande bidrag genast då de uppfyller alla ansökningskriterier. Kom ihåg att alltid kontrollera ansökningstiden i utlysningstexten.

Utlysningen för anställning som akademiprofessor flyttas till april 2017

Akademin förnyar bidragsformen för akademiprofessorer under hösten 2016 i samarbete med intressentgrupperna. Enligt planen ska det vara möjligt att ansöka om bidrag för anställning som akademiprofessor i aprilutlysningen 2017.

Krav på mobilitet i utlysningarna om bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare

Akademin stöder forskarmobilitet och förutsätter det av dem som söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare. Kravet på sökandens mobilitet uppfylls om du söker bidrag för anställning som akademiforskare i en annan forskningsmiljö än den där du har disputerat. Om du söker bidrag för samma forskningsmiljö där du har disputerat ska du kunna påvisa att du har arbetat någon annanstans i minst sex månader efter din doktorsexamen.

Med forskningsmiljö avses en forskningsgrupp eller -gemenskap. Eftersom en forskningsplats (ett universitet eller forskningsinstitut) kan omfatta flera forskningsmiljöer är det ofta möjligt att byta forskningsmiljö inom samma forskningsplats.

I septemberutlysningen 2016 beaktas undantagsvis även arbete annanstans under perioden 29.9.2016–31.3.2017 om det kan bestyrkas med en skriftlig inbjudan före utgången av ansökningstiden.

E-tjänsten har förnyats så att frågan om mobilitetskravet nu ger olika alternativ: byter du forskningsmiljö eller har du arbetat någon annanstans i 6 månader. Utöver detta ska du också redogöra närmare för hur mobilitetskravet uppfylls under Tidigare mobilitet i e-tjänsten.

För detaljerade anvisningar se bilaga 7 i utlysningskungörelsen. Se också Akademins webbplats för eventuella ytterligare anvisningar innan ansökningstiden börjar.

Akademin förutsätter open access-publicering och öppen tillgång till forskningsdata

Såsom tidigare förutsätter Finlands Akademi att akademifinansierade projekt publicerar med open access, dvs. att de gör sina forskningsresultat fritt tillgängliga. Från och med septemberutlysningen förutsätter Finlands Akademi även att akademifinansierade projekt gör sina forskningsdata och -metoder tillgängliga för fortsatt bruk. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat. Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av forskningsetik och den rättsliga verksamhetsmiljön. Resultaten av de projekt som finansieras av Akademin ska offentliggöras efter att projektet avslutats.

Bifoga en publiceringsplan för forskningsresultaten från ditt projekt. Planen är en del av forskningsplanen. Från och med denna utlysning krävs också en helt ny bilaga, datahanteringsplanen. Gör upp en plan för datahanteringen enligt det som kan tillämpas på ditt material. Anvisningarna för hur man gör upp datahanteringsplanen ingår som Bilaga 5 i utlysningskungörelsen.

Du kan söka Akademins finansiering för att täcka sådana kostnader som uppkommer av open access-publicering i din ansökan om finansiering av forskningskostnader. Finansieringen söks i e-tjänsten under Projektets finansiering/Tjänster. Publikationerna motiveras i forskningsplanen under Genomförande/Publiceringsplan och kostnaderna under Genomförande/Budget.

Mer information om öppen vetenskap, open access-publicering och hur de definieras, samt om hur man gör forskningsdata tillgängliga och om de arkiv som rekommenderas finns i utlysningskungörelsens bilaga 4.

Bidrag för kliniska forskare inte längre endast för läkare

Från och med septemberutlysningen 2016 kan bidrag för kliniska forskare utöver läkare även sökas av en sakkunnig inom vården som inte är en läkare, men som har en doktorsexamen och som är sysselsatt med kliniskt arbete.

Tid som förflutit sedan doktorsexamen, ny definition

Akademins septemberutlysning slutar alltid den sista onsdagen i september. Detta innebär att det exakta datumet varierar något varje år. Det är möjligt att enskilda sökande har uteslutits från utlysningarna för akademiforskare och forskardoktor, där tiden som förflutit sedan sökandens doktorsexamen ingår i kraven. I septemberutlysningen ändras nu beräkningsgrunderna för den tid som har förflutit så att examen kan ha avlagts fram till slutet av september. Specifikt innebär detta att den som söker bidrag för anställning som forskardoktor ska ha avlagt sin doktorsexamen 27.9.2012–30.9.2016 och den som söker bidrag för anställning som akademiforskare ska ha avlagt sin doktorsexamen 27.9.2007–30.9.2013.

Påminnelse om bilagorna till ansökan

Bifoga inte några andra bilagor med din ansökan än de som Akademin uttryckligen begär. Detta gäller rekommendationsbrev och t.ex. utdrag ur studieregistret. De begärda bilagorna får heller inte överskrida den längd som uppges i anvisningarna. Den som bedömer ansökan får bilagorna i den form du har sänt dem, så försäkra dig om att de är tydliga och läsliga (storleken på typsnittet, marginalerna).

Se närmare anvisningar om bilagorna på webbplatsen. Anvisningarna för forskningsplanens struktur uppdateras för septemberutlysningen 2016 innan ansökningstiden börjar. Du kan trots det börja göra upp din forskningsplan enligt de nuvarande anvisningarna, bara du sedan ändrar ordningsföljden för underrubrikerna så den stämmer med de nya anvisningarna innan du lämnar in din ansökan.

Snabbguide till ansökningsprocessen

På Akademins webbplats http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakeminen-lyhyesti/ finns ett sammandrag av de viktigaste stegen i ansökningsprocessen. Läs anvisningarna! Observera att du inte kan göra upp en ansökan utan att läsa de allmänna anvisningarna i den nyaste utlysningskungörelsen, anvisningarna för utlysningen du deltar i och anvisningarna på webbplatsen om bilagorna för den utlysningen.

Utlysningskungörelsen och uppdatering av webbplatsen

Akademins webbplats uppdateras under augusti med information om septemberutlysningen. Om utlysningskungörelsen och webbplatsen ger olika information ska du tillämpa det som sägs i utlysningskungörelsen.

Åtminstone följande anvisningar uppdateras innan ansökningstidens början: bedömningskriterierna för ansökningarna, anvisningarna om forskningsplanen, och avsnittet om forskningsplanen i anvisningarna för konsortieansökan.

Information för forskningsplatsen

Vi har lagt till en påminnelse i utlysningskungörelsen och forskningsplatsens förbindelse om att forskningsplatsen förbinder sig att inlämna en utredningsrapport till Akademins registratorskontor om en ansvarig ledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis.

Däremot är det nytt att då forskningsplatsen tar emot finansieringen meddelar den samtidigt om förskott behövs på finansieringen, skilt för varje beslut. Förskott kan betalas ut om det är en avgörande förutsättning för det finansierade projektet. 

Senast ändrad 24.8.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »