FI EN

Ofta frågat om totalkostnadsmodellen och hur man söker finansiering

De svar som ges nedan gäller endast de finansieringsformer vars kostnadsberäkning grundar sig på totalkostnadsmodellen. Information om vilka finansieringsformer totalkostnadsmodellen tillämpas på finns i utlysningskungörelsen skilt för varje finansieringsform under rubriken ”Så här söker du”.

1. Varför började Akademin tillämpa totalkostnadsmodellen på forskningsprojektens kostnadsberäkning?

I sina resultatavtal med undervisningsministeriet kom universiteten och Finlands Akademi överens om att år 2009 övergå till den s.k. totalkostnadsmodellen i kostnadsberäkningen för samfinansierade projekt. Bakgrunden till detta låg i den modell för beräkning av totalkostnader för samfinansierade projekt inom den offentliga förvaltningen som beretts under ledning av finansministeriet (Beräkning av totalkostnader samt samfinansiering som baserar sig på totalkostnader, finansministeriets arbetsgruppspromemorior, 9/2007).

2. Hur söker man finansiering i enlighet med totalkostnadsmodellen?

1) Innan ansökan lämnas in ska den sökande komma överens med forskningsplatsen om hur forskningsplatsen konkret ska stödja den sökandes projekt. På ansökningsblanketten ska den sökande uppge en uppskattning av projektets totalkostnader samt en finansieringsplan för projektet. Den elektroniska ansökan ska göras upp så att Akademins finansieringsandel uppgår till högst 70 procent av projektets totalkostnader (fr.o.m. septemberutlysningen 2012).

2) Den sökande ska i sin ansökan uppge de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandelen och den koefficient för effektiv arbetstid som den sökandes egen organisation tillämpar vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. Beräkningar enligt totalkostnadsmodellen grundar sig på användningen av dessa koefficienter. Den sökande ska kontrollera dessa uppgifter från administrationen vid sin egen organisation. Organisationen uppger den koefficient för effektiv arbetstid som ska tillämpas i ansökningar till Akademin på basis av den genomsnittliga effektiva arbetstiden.

3) Den person vid forskningsplatsen som ger forskningsplatsens förbindelse ska granska att ovannämnda uppgifter i ansökan godkänns av organisationen. Forskningsplatsen förbinder sig till dem i och med att den ger förbindelsen i elektronisk form.

3. Vad är det forskningsplatsen förbinder sig till då den ger en förbindelse till en ansökan?

Forskningsplatsen åtar sig att svara för forskningens basresurser, handha projektets administration och uppföljning, delta i projektets kostnader på det sätt som uppges i den finansieringsplan som bifogas med ansökan, och granska att de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandel samt den koefficient för effektiv arbetstid som uppges i ansökan har godkänts. Ifall projektet inte har några andra finansiärer ska forskningsplatsen vanligen stå för minst 30 procent av projektets kostnader. De procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandel samt den koefficient för effektiv arbetstid som uppges i ansökan gäller under hela den tid projektet genomförs.

4. ”Akademins finansieringsandel är högst 70 procent.” Vad betyder detta?

Akademin finansierar vanligen högst 80 procent av projektets totalkostnader, vilket betyder att minst 30 procent av projektets kostnader ska finansieras av någon annan part än Akademin. I utlysningen för forskningsinfrastrukturer är Akademins finansieringsandel högst 70 procent. Finansieringens nivå bestäms av den beslutsfattare som handhar saken (forskningsråd, programsektion, ordförande för ett forskningsråd eller annan beslutsfattare) då ansökningarna inom varje utlysning behandlas.

5. Vems lönekostnader ska uppges i ansökan? Kan uppskattningen av projektets totalkostnader och finansieringsplanen innehålla löner för anställda?

I ansökan kan som en del av projektets totalkostnader uppges lönerna för de personer som kommer att arbeta med projektet på det sätt som beskrivs i forskningsplanen.

Lönerna uppges för den del av arbetstiden som allokeras till projektet. På den elektroniska ansökan uppges månadslönerna för de anställda (t.ex. doktorand, forskardoktor, forskare, professor eller biträdande personal) och den tid (månader per år) som de arbetar inom projektet. Blanketten konverterar månadslönen i enlighet med den effektiva arbetstiden med hjälp av den koefficient för effektiv arbetstid som den sökandes organisation har uppgett. Totalkostnaderna ska alltid motiveras i finansieringsplanen enligt utgiftsslag, lönekostnaderna enligt person. I ansökans finansieringsplan uppges hur totalkostnaderna (inkl. lönerna) kommer att finansieras.

6. Kan man inkludera den ansvariga projektledarens lön i ansökan?

I de undantagsfall då Akademin beviljar finansiering för den ansvariga projektledarens lön är det fråga om högst tolv månaders finansiering, som beviljas endast av särskilt vägande skäl. De som beviljats forskaranställningar (akademiprofessor, akademiforskare, forskardoktorer) får avlöningsbidrag.

Enligt riktlinjer av Akademins styrelse (12.4.2011, ”Grunderna för forskningsfinansieringsbeslut 2011-2012”) kan den ansvariga ledarens avlöningskostnader i enlighet med totalkostnadsmodellen inkluderas i de projektkostnader som ska finansieras. De bör proportioneras så att den ansvariga ledarens effektiva arbetstid i ett fyraårigt akademiprojekt inte överstiger sex månader, vilket ungefär motsvarar en dag per vecka. Utgångspunkten är dock att Akademins finansiering för forskningsprojekt i första hand är avsedd för avlöning av heltidsanställda forskare samt för övriga projektkostnader.

Dessutom kan Akademin bevilja sammanlagt högst tolv månaders finansiering för avlöningen av en ansvarig ledare av ett akademiprojekt. Finansieringen ska förbättra möjligheterna att genomföra projektet och den beviljas endast av särskilt vägande skäl som uttryckligen sammanhänger med forskningen (t.ex. arbete utomlands, återkomst från utlandet eller överflyttning till en annan forskningsorganisation eller ett företag i Finland). Skälen och uppgifterna ska tydligt framföras i del 5 av forskningsplanen, Genomförande.

Den personal som avlönas med Akademins forskningsbidrag ska stå i anställningsförhållande. Anställningsförhållandet ska pågå minst under hela finansieringsperioden, om inte någon särskild orsak i anknytning till genomförandet av forskningsplanen förutsätter ett kortare anställningsförhållande. Stipendier beviljas vanligen endast för arbete eller studier utomlands samt för en utländsk forskares besök till Finland under högst ett års tid. Finansieringen anvisas forskarens bakgrundsorganisation (som kan vara någon annan än forskningsplatsen). Stipendier kan också beviljas direkt till ifrågavarande person. De forskningsbidrag som anknyter till forskaranställningar som akademiprofessor och akademiforskare anvisas den forskningsplats där forskaren arbetar. Forskningsplatsen förbinder sig att å den sökandes vägnar ta emot statsunderstödet och åta sig alla de skyldigheter som därav följer. Akademin finansierar forskningsprojekt endast om forskningsplatsen åtar sig att svara för projektets basresurser. Om det är fråga om ett statsunderstöd är det forskningsplatsen som förvaltar det. Forskningsplatsen svarar också för beredningen och inlämnandet av begäran om utbetalning samt för rapporteringen av medelsanvändningen.

Pensionerad forskare kan beviljas finansiering enligt samma kriterier som gäller för andra forskare. Men de kan inte beviljas egen lön eller personliga stipendium.

En medlem av Akademins styrelse eller forskningsråd kan inte beviljas finansiering för heltidslön.

7. Kan man uppge löner och andra forskningskostnader för forskare inom projektet som arbetar vid andra universitet som en del av projektets totalkostnader och i finansieringsplanen, om dessa forskare får finansiering från någon annan källa?

Nej, det kan man inte. I ansökan uppges endast den personal som har anställts eller kommer att anställas för att genomföra den forskningsplan som bifogas med ansökan. Totalkostnaderna ska inte innehålla sådana kostnader som inte syns i forskningsplatsens bokföring.

8. Hur ska man uppge procenttalen för lönebikostnader och omkostnadsandel samt koefficienten för effektiv arbetstid om ansökan gäller finansiering för forskare som verkar vid andra universitet eller forskningsinstitut än projektets ansvariga ledare?

I en enskild ansökan till Akademin uppges uttryckligen de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandel samt den koefficient för effektiv arbetstid som tillämpas vid den ansvariga ledarens forskningsplats. Däremot ska varje delprojekt i en konsortieansökan uppge de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandel samt den koefficient för effektiv arbetstid som gäller vid delprojektets egen forskningsplats.

9. Säg att ett projekt planerar samarbete med ett annat projekt som redan har beviljats finansiering från Akademin (forskaranställning, forskningsstöd). Hur ska detta uppges i ansökan?

Finansiering som redan beviljats av Akademin kan inte uppges i ansökan som den andel som forskningsplatsen bidrar med eller som annan finansiering.

10. Hur påverkas Akademins finansiering av finansiering som beviljats projektet från andra källor?

Om ett projekt får finansiering från en annan part för att genomföra samma forskningsplan ska Akademin meddelas om det i samband med ansökan. Om information om annan finansiering inkommer först efter att Akademin har fattat beslut om att bevilja finansiering ska Akademin meddelas om det snarast möjligt. Finansiering för samma projekt som beviljats av andra parter tas i beaktande då beslut fattas om att bevilja finansiering, då finansieringen utbetalas och även då rapport om finansieringen ska avläggas.

Uppdaterad enligt aprilutlysningen 2013.

Senast ändrad 7.9.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »