FI EN

Anvisningar om fullständig publikationsförteckning

[Obs. Dessa anvisningar gäller endast den fullständiga publikationsförteckningen, som bifogas till ansökan som en skild bilaga.]

En publikationsförteckning ska innehålla följande uppgifter:

  • den sökandes namn, datum för förteckningen
  • publicerade publikationer och publikationer som godkänts för publicering uppräknade enligt Undervisnings- och kulturministeriets klassificering.

A) Referentgranskade vetenskapliga artiklar

Artikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift

Obs! Artikelavhandlingar uppges också under punkt G.

B) Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C) Vetenskapliga böcker (monografier)

Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift

Obs! Monografiavhandlingar uppges också under punkt G.

D) Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp

Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E) Publikationer för allmänheten, med anknytning till den sökandes forskning

Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

Obs! Inte insändare, korta kommentarinlägg eller publikationer på eget förlag

F) Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet

Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G) Lärdomsprov

Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H) Patent och uppfinningsanmälningar

Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I) Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program

Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

***

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Akademin begränsar inte förteckningens längd. I förteckningen ska tydligt markeras de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen.

Publikationsförteckningen är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i din publikationsförteckning. Manuskript som ännu inte godkänts för publicering ska inte ingå i förteckningen.

Publikationsförteckningen bifogas ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_publ.

Senast ändrad 31.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »