FI EN

Ofta frågat om mobilitetskriteriet

Den som söker bidrag för forskaranställning ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen

Erfarenhet av många olika forskningsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Arbete inom olika forskargrupper eller andra forskningsnära uppgifter stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att placera sig i konkurrensen om forskningsuppgifter eller andra sakkunniguppgifter. Ur forskarens synpunkt är det också viktigt att tillägna sig nya metoder och att lära sig kommunicera med människor som har annan bakgrund. Ett mångsidigt kunnande ökar forskningens genomslag och främjar att vetenskapen förnyas; båda dessa är centrala mål i Finlands Akademis strategi, utöver vetenskapens kvalitet.

Från och med septemberutlysningen 2016 ska ansökan om bidrag för anställning som forskardoktor och akademiforskare gälla en annan forskningsmiljö än den där sökanden doktorerade. Med forskningsmiljö avses här den forskningsgrupp eller -gemenskap där forskaren arbetar.

Bidrag kan också sökas för samma forskningsmiljö men då ska sökanden ha arbetat någon annanstans i minst sex månader innan ansökningstiden går ut (för septemberutlysningen 2016 dock undantagsvis före utgången av mars 2017). Akademin tillämpar detta tidsschema nu då de nya kriterierna träder i kraft för första gången.

Som arbete någon annanstans räknas:

  • allt forskningsarbete som har gjorts på ett annat ställe än det där sökanden doktorerade
  • arbete som stöder forskningsarbetet som har gjorts på annat ställe än en forskningsorganisation.

OFTA FRÅGAT

1.    På vem tillämpas det nya mobilitetskriteriet?

Om bidrag för anställning som forskare söks för en ny forskningsmiljö uppfylls mobilitetskriteriet automatiskt.

Om bidrag för anställning som forskare söks för samma forskningsmiljö där sökanden arbetade medan hen doktorerade förutsätts sökanden ha bedrivit forskning i någon annan forskningsmiljö efter doktorsgraden, alternativt arbetat i uppgifter som stöder forskning i någon annan sektor i minst sex månader utan avbrott. Ett annat alternativ är flera mobilitetsperioder, i vilket fall de två längsta perioderna tillsammans ska bli minst sex månader.

2.    Vem berörs inte av mobilitetskriteriet?

Mobilitetskriteriet gäller inte för de forskare som söker bidrag för en annan miljö än den där de gjorde sin doktorandforskning, dvs. sökande som byter forskningsgrupp.

Kriteriet gäller heller inte forskardoktorer som anställs med annan finansiering från Akademin (t.ex. forskardoktorer som anställs för akademiprojekt). Mobilitetskriteriet gäller inte dem som redan har arbetat annanstans i minst sex månader efter att det har avlagt doktorsexamen.

Undantag kan göras från mobilitetskriteriet i ytterst exceptionella fall för enstaka sökande. Exempel på dylika undantagsfall är om forskaren eller en nära anhörig blir mycket allvarligt sjuk, så att det avsevärt begränsar mobiliteten.

I sådana undantagsfall ska sökanden redan innan ansökan lämnas in ta kontakt med den kontaktperson för utlysningen som nämns i utlysningskungörelsen för septemberutlysningen.

3.    Vad avses med annan forskningsmiljö?

Med forskningsmiljö avses här den forskningsgrupp eller -gemenskap där forskaren arbetar. Forskningsmiljön finns ofta inom en organisation, men den kan också omspänna flera olika organisationer. Eftersom en forskningsplats (ett universitet eller forskningsinstitut) kan omfatta flera forskningsmiljöer är det möjligt att byta forskningsmiljö inom samma forskningsplats.

4.    Vad avses med arbete annanstans?

Det avgörande här är att om forskaren fortsätter att arbeta vid sin tidigare forskningsplats så ska hen också ha erfarenhet från någon annan miljö. Denna erfarenhet kan man samla på sig antingen i hemlandet eller utomlands.

Arbete annanstans under sex månader kan bestå t.ex. av arbete i en annan forskningsgrupp, ett annat institut, inom förvaltningen, någon organisation, i ett företag eller ett yrke som på goda grunder anknyter till det forskningsprojekt som ansökan gäller eller främjar forskarkarriären.

Det kan också bestå av arbete på stipendium eller med något annat arrangemang i en annan fysisk miljö än den forskningsmiljö som ansökan gäller. Forskaren kan t.ex. ha erfarenhet av att arbeta vid ett utländskt universitet med finansiering från sitt eget universitet. Också arbete vid ett forskarkollegium kan jämställas med arbete annanstans om forskarens arbetsgemenskap har ändrats. Kriteriet för att arbeta annanstans uppfylls också om en person som har arbetat inom en viss forskningsgrupp vid ett visst universitet byter till en helt annan grupp vid samma universitet.

Däremot har det ingen betydelse vem som har finansierat arbetet under de sex månaderna.

5.    Vad kräver Akademin av dem som ansöker om en forskarplats till den forskningsmiljö där de arbetade med sin doktorsavhandling?

Sökanden ska i sin ansökan redogöra för var annat hen har arbetat efter att ha fått sin doktorsexamen. Det avgörande kriteriet är att sökanden har erfarenhet av att arbeta utanför sin tidigare forskningsmiljö.

6.    Ska sökanden ha stått i ett anställningsförhållande till den organisation där hen uppger att arbetserfarenheten har uppkommit?

Inte nödvändigtvis. Detta innebär att arbete t.ex. på stipendium kan räknas in i den sex månaders period som krävs.

7.    När ska sexmånadersperioden med arbete annanstans vara slutförd?Hur påvisas det?

Till godo räknas en sådan sex månader lång arbetsperiod som har utförts efter att sökanden fick sin doktorsexamen och före utgången av september. Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.

I septemberutlysningen 2016 beaktas undantagsvis även arbete annanstans om det kan bestyrkas med en skriftlig inbjudan/kallelse före utgången av ansökningstiden. Inbjudan/kallelsen bifogas ansökan. Sökande som hänvisar till mobilitet under perioden 1.10.2016–31.3.2017 ska komplettera sin ansökan med ett arbetsintyg som bestyrker mobiliteten senast 31.3.2017, och arbetsperioden på sex månader ska också slutföras före detta datum.

8.    På vilket sätt beaktas arbete annanstans på deltid?

Deltidsarbete beaktas då arbetsperioden längd räknas ut. T.ex. annat arbete på 50 procent deltid ska pågå i minst 12 månader.

9.    Kan man ansöka om finansiering om forskaren planerar att inleda sin finansieringsperiod med arbete som gästforskare vid ett annat universitet, men om forskningsplatsen (organisationen som handhar finansieringen) är den forskningsmiljö där forskaren doktorerade?

Om man ansöker om finansiering för samma forskningsmiljö där forskaren doktorerade ska hen ha arbetat någon annanstans innan 31.3.2017. Framtida planer beaktas inte då behörigheten bedöms.

Senast ändrad 14.9.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »