FI EN

Mobilitetskravet i utlysningen av akademiforskar- och forskardoktorsbidrag

Akademins mål

Erfarenhet av många olika forskningsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Arbete inom olika forskargrupper eller andra forskningsnära uppgifter stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att placera sig i konkurrensen om forskningsuppgifter eller andra sakkunniguppgifter. Ur forskarens synpunkt är det också viktigt att tillägna sig nya metoder och att lära sig kommunicera med människor som har annan bakgrund.

Ett mångsidigt kunnande ökar forskningens genomslag och främjar att vetenskapen förnyas; båda dessa är centrala mål i Finlands Akademis strategi, utöver vetenskapens kvalitet.

Akademin vill uppmuntra internationell forskarmobilitet. Akademins forskningsbidrag kan utnyttjas för forskning utomlands och för att återvända till Finland medan finansieringsperioden pågår. Internationell rörlighet är speciellt viktig för forskare av den yngre forskargenerationen för att stärka forskningens kvalitet och främja forskarkarriären.

Ansökans vetenskapliga meriter bedöms också utifrån de internationella och nationella samarbetskontakter och den forskarmobilitet som presenteras i ansökan.

De som söker akademiforskar- eller forskardoktorsbidrag ska beskriva internationell och nationell mobilitet i dessa delar av ansökningsblanketten:

1)    Mobilitet som en förutsättning för att kunna ansöka om bidrag

Den här delen avgör om du kan ansöka om bidrag. Mobilitetskravet måste uppfyllas för att man ska kunna ansöka om bidrag (läs mer under Mobilitet som en förutsättning för att kunna ansöka om bidrag).

Fyll i informationen på ansökningsblanketten (flikens namn bekräftas senare).

Om du är behörig att ansöka på basis av ovan nämnda punkt:

2)    Tidigare mobilitet som en merit

Berätta var du har varit på besök eller arbetat i anslutning till din forskning. Informationen används för att bedöma din forskarerfarenhet.

Fyll i informationen på fliken Mobilitet.

 3)    Planerad mobilitet i anslutning till forskningsprojektet

Berätta om dina planerade besök eller var du tänker arbeta under forskningsprojektets lopp samt hur dessa mobilitetsperioder stöder din forskning. Informationen används när din ansökan bedöms.

 Fyll i informationen på fliken Mobilitet.

1)    Mobilitet som en förutsättning för att kunna ansöka om bidrag

Den som söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen.

Om forskaren söker bidrag för samma forskningsmiljö där hen har disputerat ska hen kunna påvisa att hen före ansökningstidens utgång har arbetat utomlands eller någon annanstans i Finland i minst sex månader efter disputationen. Läs mer nedan.

Kravet på mobilitet uppfylls om bidraget söks för en annan forskningsmiljö än den där forskaren har disputerat. Finansieringen beviljas via en forskningsplats i Finland. Läs mer nedan.

På vem tillämpas mobilitetskravet?

Mobilitetskravet tillämpas på alla som ansöker om bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor. Kravet gäller inte forskardoktorer som anställs med annan finansiering från Akademin (t.ex. forskardoktorer som anställs för akademiprojekt).

Om forskaren söker bidrag för samma forskningsmiljö där hen har disputerat ska hen redogöra för övrig mobilitet. Vi förutsätter då att den sökande senast den 1 oktober 2018 har bedrivit forskning i någon annan forskningsmiljö efter doktorsgraden, alternativt arbetat i uppgifter som stöder forskning i någon annan sektor i minst sex månader utan avbrott.

Undantag kan göras från mobilitetskravet i ytterst exceptionella fall för enstaka sökande. Exempel på dylika undantagsfall är om forskaren eller en nära anhörig blir mycket allvarligt sjuk, så att det avsevärt begränsar mobiliteten. I sådana undantagsfall ska sökanden redan innan ansökan lämnas in ta kontakt med den kontaktperson för utlysningen som nämns i utlysningskungörelsen för septemberutlysningen.

Vad avses med forskningsmiljö?

Med forskningsmiljö avses här den forskningsgrupp eller -gemenskap där forskaren arbetar. Forskningsmiljön finns ofta inom en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut), men den kan också omspänna flera olika organisationer. Det kan finnas flera forskningsmiljöer inom en forskningsplats.

Om forskaren byter forskningsmiljö inom samma forskningsplats förutsätter vi att hen klart byter arbetsmiljö så att det på goda grunder främjar Akademins mål för mobiliteten (se Akademins mål ovan). Den sökande måste på ansökningsblanketten konkret motivera bytet av arbetsmiljö och hur Akademins mål uppfylls.

Att forskningsenhetens namn ändras eller forskningsenheter slås samman räknas inte som ett byte av forskningsmiljö.

Finansieringen beviljas via en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut) i Finland, men forskaren kan också arbeta utomlands under finansieringsperioden. Den planerade mobiliteten beaktas vid bedömningen av forskningsplanen men inte då man avgör behörigheten av att söka bidrag.

Forskningsrådens detaljerade riktlinjer presenteras på webben. Bekanta dig med riktlinjerna för det forskningsråd till vilket du tänker rikta din ansökan.

Vad avses med arbete annanstans?

Det avgörande här är att om forskaren fortsätter att arbeta vid sin tidigare forskningsplats så ska hen före ansökningstidens utgång också ha fått erfarenhet från utanför sin nuvarande forskningsmiljö. Denna erfarenhet efter doktorsexamen kan man samla på sig antingen i hemlandet eller utomlands.

Arbete annanstans under sex månader kan bestå t.ex. av arbete i ett annat områdes forskningsgrupp, institut, inom förvaltningen, någon organisation, i ett företag eller ett yrke som på goda grunder anknyter till det forskningsprojekt som ansökan gäller eller främjar forskarkarriären.

Det kan också bestå av arbete på stipendium eller med något annat arrangemang i en annan fysisk miljö än den forskningsmiljö som ansökan gäller. Forskaren kan t.ex. ha erfarenhet av att arbeta vid ett utländskt universitet med finansiering från sitt eget universitet. Också arbete vid ett forskarkollegium kan jämställas med arbete annanstans om forskarens arbetsgemenskap har ändrats.

Ska sökanden ha stått i ett anställningsförhållande till den organisation där hen uppger att arbetserfarenheten har uppkommit?

Inte nödvändigtvis. Detta innebär att arbete t.ex. på stipendium kan räknas in i den sex månaders period som krävs. Däremot har det ingen betydelse vem som har finansierat arbetet under de sex månaderna.

När ska sexmånadersperioden vara slutförd?

Till godo räknas en sådan sexmånaders arbetsperiod som har utförts efter att sökanden fick sin doktorsexamen, dock senast den 1 oktober 2018.

Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.

Deltidsarbete beaktas då arbetsperioden längd räknas ut. T.ex. annat arbete på 50 procent deltid ska pågå i minst 12 månader.

Vi beaktar inte planerad mobilitet när vi bedömer den sökandes behörighet att ansöka. Den planerade mobiliteten bedöms som en del av forskningsplanen.

Hur fyller man i mobilitetskravet på ansökningsblanketten i e-tjänsten?

Mobilitetskravet uppges på en skild flik i ansökningsblanketten. De tekniska anvisningarna uppdateras så att de är klara senast då utlysningen öppnar den 10 september.

De uppgifter som du fyller i på fliken bildar en helhet som vi utnyttjar för att bedöma om du uppfyller mobilitetskravet. Du måste fylla i de obligatoriska fälten för att kunna lämna in ansökan.

Fliken har följande struktur:

1)      Kryss i rutan. På fliken ska du välja ett av två alternativ: antingen byter du
forskningsmiljö eller också har du skaffat dig erfarenhet av en annan forskningsmiljö sedan du doktorerade. Här kan du också välja båda alternativen.

2)      Tabell. Fliken innehåller en tabell där du ska skriva in mobiliteten som räknas till godo enligt mobilitetskriteriet (tidsperioder, eventuell tilläggsinformation). Du kan lägga in flera olika perioder i tabellen så att de tillsammans fullgör sex månaders mobilitet. Om arbetet har utförts i flera olika perioder ska den sammanlagda längden på de två längsta perioderna bli minst sex månader.

3)      Fritextfält för motiveringar. Motivera hur du uppfyller mobilitetskravet (byte av forskningsmiljö eller sex månaders erfarenhet från en annan miljö). Motivera kort och konkret nyttan av bytet (max. 1 000 tecken).

2)    Tidigare mobilitet som en merit

Vi beaktar din tidigare mobilitet när vi bedömer din forskarerfarenhet.

Fyll i uppgifter om din tidigare mobilitet efter doktorsexamen på fliken Mobilitet under Tidigare mobilitet.

Uppräkna endast de viktigaste perioderna (som månader) som varat minst fem arbetsdagar (0,25 mån.). Denna begränsning överensstämmer med den begränsning som definieras i Undervisnings- och kulturministeriets datainsamling som gäller universiteten.

Bekanta dig med riktlinjerna för det forskningsråd till vilket du tänker rikta din ansökan. Information om forskningsrådens riktlinjer finns på webben.

3)    Planerad mobilitet i anslutning till forskningsprojektet

Akademin uppmuntrar till internationell mobilitet under finansieringsperioden. Den planerade mobiliteten måste främja genomförandet av forskningsplanen.

Fyll i uppgifter om din planerade mobilitet under finansieringsperioden på fliken Mobilitet under Planerad mobilitet.

Uppräkna endast de viktigaste perioderna (som månader) som varat minst fem arbetsdagar (0,25 mån.).

Bekanta dig med riktlinjerna för det forskningsråd till vilket du tänker rikta din ansökan. Information om forskningsrådens riktlinjer finns på webben.

 

 

Senast ändrad 13.7.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »