FI EN

Japan: forskarmobilitet och seminarier


Finlands Akademis stipendier för forskarmobilitet som gäller forskning vid universitet och forskningsinstitut i Japan samt gemensamma finsk-japanska seminarier kan sökas i september. Akademin har finansierat forskarmobilitet tillsammans med den japanska forskningsfinansiären Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) sedan 1988. Samarbetet med JSPS täcker alla vetenskapsgrenar förutom medicinsk forskning.

Akademins mobilitetsstipendier till Japan

 • beviljas till forskare med doktorsgrad för forskning vid universitet eller forskningsinstitut i Japan
 • stipendietid 7–360 dygn
 • täcker vistelsekostnader samt flygresan från hemorten i Finland till besöksmålet i Japan tur och retur; se anvisningar för beräkning av mobilitetsstipendier
 • forskaren ska själv ordna sjukförsäkring för stipendieperioden

JSPS Postdoctoral Fellowship till Japan

 • beviljas till forskare med doktorsgrad
 • doktorsexamen ska ha avlagts högst sex år före 1.4.2019
 • stipendietiden är 12–24 månader och den bör inledas under perioden 1.4–30.11.2019
 • Akademin kan beviljas finansiering för att täcka resekostnader om forskaren och hens familj (maka/make och minderåriga personer som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av forskaren) vistas utomlands minst sex månader; finansieringen för familjens resekostnader (tur och retur) anges på ansökan under Kostnadsberäkning; familjemedlemmarnas namn, ålder och förhållande till forskaren anges i slutet av meritförteckningen (t.ex. Anna, 5 år, dotter)

Bilagor till ansökan:

 • JSPS blankett (Form 2); bifogas till ansökan under Forskningsplan för mobilitetsstipendieansökan; du ska inte bifoga andra forskningsplaner
 • inbjudan av den japanska värdorganisationen (universitetet eller forskningsinstitutet)
 • rekommendationsbrev undertecknat av nuvarande eller föregående handledare (inte av den tilltänkta japanska värden)
 • kopia av doktorsexamensintyget; om den sökande ännu inte har avlagt doktorsexamen bifogas ett brev undertecknat av ledaren för den sökandes institution i vilket nämns det datum då den sökande officiellt får examensintyget

Samtliga dokument ska lämnas in på engelska eller japanska. Om originalhandlingarna är på något annat språk än på engelska ska en engelsk översättning av handlingarna bifogas till ansökan (översättningen får vara gjord av värden eller den sökande).

Forskaren ska själv ordna sjukförsäkring för stipendieperioden.

Akademin går igenom ansökningarna och väljer ut en kandidat för JSPS. Kandidaten kontaktas i januari 2018 för att komma överens om den egentliga ansökan som lämnas in till Akademin. Kandidaten måste kunna förbinda sig att åka iväg senast i januari, eftersom Akademin kan föreslå endast en forskare till JSPS. Det finns ingen reservlista.

Den egentliga ansökan (JSPS blankett, sex sidor) ska lämnas in i två exemplar till Akademins registratorskontor. Samtliga handlingar (ansökningsblanketten och bilagorna) ska vara originalkopior (med undantag av examensintyget).

JSPS kan sedan antingen godkänna eller förkasta Akademins kandidat.

JSPS täcker följande kostnader med Fellowship-stipendiet:

 • den sökandes resor från hemorten i Finland till besöksmålet i Japan tur och retur
 • månatligt stipendium 362 000 ¥ (ca 2 880 €)
 • ersättning för flyttning 200 000 ¥ (ca 1 600 €)

Deltagande i gemensamma seminarier i Japan

Akademin beviljar finansiering för seminarier för att stödja finländska forskares möjligheter att samarbeta med japanska forskare.

Finländska forskare kan ansöka om personliga stipendier för att delta i ett finsk-japanskt seminarium i Japan. Under tidigare år har den genomsnittliga finansieringen varit 2 700 euro per deltagare.

Stipendierna kan täcka rese- och vistelsekostnader. Stipendierna kan inte användas för att täcka eventuella deltagaravgifter. I e-tjänsten ska den sökande välja utlysningen Mobilitet från Finland. Under Forskningsprojektets titel ska den sökande klart ange att det är fråga om ett finsk-japanskt seminarium.

Obs! JSPS ansökningstid för japanska forskare för ordnande av finsk-japanska gemensamma seminarier går ut redan den 5 september 2018.

Akademin och JSPS har kommit överens om att finansiera högst två gemensamma seminarier i Finland eller Japan.

Seminariets tidpunkt ska falla under perioden 1.4.2019–31.3.2020

Bilagor till ansökan:

 • uppdaterad meritförteckning/CV (bifogas under Personuppgifter/cv i e-tjänsten)
 • publikationsförteckning
 • forskningsplan, som kort beskriver forskningen och innehåller ett preliminärt seminarieprogram; de sökande ska även redogöra för hur seminariet anknyter till forskningen och beskriva sin roll i seminariet (t.ex. inbjuden talare, annat uppträdande, deltagare)

Ordnande av gemensamma seminarier i Finland

Ledare av finländska forskargrupper kan ansöka om bidrag för att täcka rimliga kostnader för anordnande av ett finsk-japanskt seminarium i Finland. Under tidigare år har den genomsnittliga finansieringen varit 10 000 euro per seminarium.

I e-tjänsten ska de sökande välja utlysningen Mobilitet till Finland. Under Forskningsprojektets titel ska de tydligt ange att det är fråga om ett finsk-japanskt seminarium.

Obs! JSPS ansökningstid för japanska forskare för deltagande i finsk-japanska gemensamma seminarier ordnade av finländska forskare går ut redan den 5 september 2018.

Akademin och JSPS har kommit överens om att finansiera högst två gemensamma seminarier i Finland eller Japan.

Seminariets tidpunkt ska falla under perioden 1.4.2019–31.3.2020

Bilagor till ansökan:

 • uppdaterad meritförteckning/CV (bifogas under Personuppgifter/cv i e-tjänsten)
 • publikationsförteckning
 • forskningsplan, som kort beskriver forskningen och innehåller ett preliminärt seminarieprogram; de sökande ska även redogöra för hur seminariet anknyter till forskningen och specificera en budget (t.ex. hyror, kaffeservering, tryckning och postning)

Mer information

Ulla Ellmén
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 011

Kristiina Helansuo
koordinator
tfn 0295 335 022 

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 7.6.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »