FI EN

Årliga belopp

Den årliga avvikelsen från det årliga belopp som anges i beslutet får vara högst 15 procent. Observera att de utgiftsslag som framgår av beslutet är riktgivande. Man kan endast avvika från dem om det stöder genomförandet av forskningsplanen. Vid avsevärda avvikelser är det skäl att kontakta föredragande för beslutet.

15-procentsregeln tillämpas så här:

 • Beslut fattade före 20.4.2010: avtalsbaserad finansiering för spetsforskningsenheter, finansiering för forskningsprogram, allmänna forskningsbidrag
 • Beslut fattade efter 20.4.2010: alla finansieringsmöjligheter förutom forskningsbidrag för akademiprofessor och akademiforskare samt bidrag till utvecklingsforskning
 • Beslut fattade efter 1.10.2011: alla finansieringsmöjligheter förutom bidrag till utvecklingsforskning

Bakgrund till 15-procentsregeln

Riksdagen kan i samband med behandlingen av statsbudgeten bevilja ett till belopp och ändamål begränsat bemyndigande att ingå avtal och åligganden. Anslagen för de kostnader som föranleds av dessa tas upp i senare budgetar antingen helt eller delvis. Bestämmelser om bemyndigande ingår i grundlagen och lagen om statsbudgeten. Åligganden som ingåtts med stöd av bemyndiganden är bindande för staten. För att dessa ska kunna infrias måste det i statens budget ingå anslag för dem oberoende av den ekonomiska situationen.

Akademin kan utifrån ett sådant bemyndigande förbinda sig till större projekt och flerårig finansiering.

Akademin måste följa upp den finansiering som beviljas med stöd av bemyndiganden så att beloppet, användningen och kostnaderna kan redas ut. Inom forskningsprojekt används beviljade medel inte alltid enligt den ursprungliga finansieringsplanen och den årliga medelstilldelningen. Användningen av finansieringen är ofta baktung, dvs. medlen används mot slutet av finansieringsperioden.

För planeringen av Akademins budget och ekonomi är det centralt att de årliga beloppen inom ramen för bemyndiganden kan hanteras så bra som möjligt i överensstämmelse med planerna. Medel som överförs till de påföljande åren kan ge en felaktig uppfattning att forskningen har tilldelats större anslag ur statsbudgeten än vad som i verkligheten behövs.

Centrala anvisningar och praktiska åtgärder beträffande 15-procentsregeln

 1. Vid ansökan om finansiering måste också det årliga finansieringsbehovet planeras så realistiskt som möjligt. När de årliga finansieringsbeloppen fastställs måste man beakta eventuell annan finansiering för samma forskningsprojekt från andra källor. I sin ansökan ska de sökande uppge en kostnadsberäkning som innehåller det uppskattade årliga behovet av finansiering enligt utgiftsslag. De sökande ska även uppge en finansieringsplan, dvs. den övriga finansiering som beviljats för samma projekt och den finansiering som forskningsplatsen erbjuder om projektet förverkligas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att se till att finansieringsplanen och de årliga beloppen är realistiska. Den efter utgiftsslag uppgjorda kostnadsberäkningen ska motiveras i forskningsplanen.
 2. Akademin siktar till att fatta sina finansieringsbeslut så att de i möjligaste mån stöder genomförandet av forskningsprojektet. Akademins beslut innehåller såväl ett bindande beslut om det totala finansieringsbeloppet som ett förslag till indelning i årliga belopp. De årliga belopp som anges i Akademins finansieringsbeslut ska iakttas så att avvikelsen är högst 15 procent.
 3. Om den ansvariga ledaren för ett forskningsprojekt inte kan förbinda sig till beslutets årliga belopp med beaktande av 15-procentsregeln, bör han eller hon lämna in ett förslag till Akademin om nya belopp. Om det ursprungliga beslutet verkar realistiskt kan den ansvariga ledaren godkänna finansieringen. Den ansvariga ledaren kan lämna ett förslag till ändring av de årliga beloppen inom sex veckor efter beslutsdagen. Förslaget lämnas in i Akademins e-tjänst (Mina ansökningar > Beslutade > Gör ansökan om ändring > Ansökan om ändring i kostnadsberäkning). Ändringsförslaget får inte överskrida det beviljade totalbeloppet. Det är inte möjligt att ansöka om en ändring i det nya beslutet.
 4. Den ansvariga ledaren får en bekräftelse per e-post när ansökan om ändring har lämnats in och när beslutet har fattats. Det nya beslutet kan hämtas i e-tjänsten (Mina ansökningar > Beslutade). Därefter kan den ansvariga ledaren godkänna finansieringen. De nya årliga beloppen omfattas fortfarande av 15-procentsregeln enligt punkt 3 och det är inte möjligt att söka ändring i beslutet vid ett senare tillfälle.
 5. Den ansvariga ledaren ska regelbundet följa upp medelsanvändningen inom sitt projekt för att kunna anpassa projektverksamheten efter tillgängliga pengar och tillgänglig tid.
 6. Om 15-procentsregeln inte iakttas i medelsanvändningen kan Akademin efter eget övervägande begära en utredning av orsakerna till detta. Storleken på avvikelsen framgår av Akademins uppgifter om medelsanvändningen inom projektet. Dessa uppgifter används som bakgrundsfakta vid ett nytt beslut om forskningsfinansiering för den aktuella forskaren. Stora överföringsposter kan resultera i en minskning av det belopp som beviljas i ett nytt finansieringsbeslut.
Senast ändrad 26.2.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »