EN

Tutkimuksen vaikutusten raportointi loppuraportissa

Terveyden tutkimuksen toimikunta haluaa välittää oman alansa tutkijoille neuvoja tutkimuksen vaikutusten raportoinnista loppuraportin yhteydessä. Tutkimuksen vaikutusten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi ja ennakointi on haastavaa. Aika tutkimuksesta vaikutukseen voi olla pitkä, jopa vuosikymmeniä ja tutkimus on yleensä yksittäistä tutkimushanketta pidempi jatkumo, jossa tietyn rahoituskauden tulokset ovat riippuvaisia aiemmasta.  Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta projektiluontoisesti monilla rahoitusinstrumenteilla, rahoitus kohdistuu eri tutkijanuran vaiheessa oleviin tutkijoihin ja rahoitusajat ja -volyymit vaihtelevat rahoitusmuodosta toiseen.  Tutkimushankkeen aikana tunnistettavissa ja ennakoitavissa olevat vaikutukset vaihtelevat näistäkin syistä paljon.

Tutkimuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia syntyy, kun tutkimustuloksia käytetään tutkimusyhteisön ulkopuolisessa toiminnassa. Kyseessä voi olla valmis tuote, menetelmä tai yhteiskunnallinen toimintatapamuutos tai osallisuus sellaisen syntymiseen.  Tutkimus voi myös vaikuttaa esimerkiksi uuden hoitomuodon kehittämiseen tai lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisesta haasteesta. Tutkimustulokset voivat olla myös poissulkevia tai negatiivisia, mutta silti hyödyllisiä. On tärkeää raportoida kaikki tunnistettavissa olevat vaikutukset eikä ainoastaan niitä, jotka raportointihetkellä arvioidaan positiivisiksi.

Alle on koottu esimerkkejä vaikutuksista, joita terveyden tutkimuksella voi olla. Loppuraportissa (kohta 13. Hankkeen muut vaikutukset) voi kertoa jo toteutuneista vaikutuksista tai arvioida tulevaa vaikutusta.  Tärkeää on tunnistaa ja eritellä tehdyn tutkimuksen kontribuutio ja kertoa 1) mihin sillä on ollut tai voi tulevaisuudessa olla vaikutusta sekä 2) miten, missä ja kenen toimesta sitä on hyödynnetty tai tullaan hyödyntämään. Vaikutus voi ilmetä myös muilla kuin alla kuvatuilla tavoilla eikä minkään tutkimuksen odoteta vastaavan kaikkiin alla oleviin kohtiin. Esimerkkejä voi hyödyntää myös haettaessa sellaista rahoitusta, jossa vaikuttavuutta arvioidaan jo hakuvaiheessa (esimerkiksi EU:n tutkimusohjelmat).

 

Esimerkkejä terveyden tutkimuksen vaikutuksista

  • Ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvät tuotteet, interventiot ja kliiniset kokeet. Kuvataan lyhyesti tutkimuksen tuloksena syntyneet tuotteet tai interventiot, (esimerkiksi diagnostinen testi, lääke, rokote, solu- tai geeniterapia, leikkaus, lääketieteellinen laite, ravitsemuksellinen interventio, terveys- tai sosiaalipalvelu), kerrotaan missä vaiheessa tuote tai interventio on sekä kuvataan millaisia vaikutuksia sen käytöllä on ollut tai voi tulevaisuudessa olla.
  • Vaikutus toimintamalliin, menettelytapaan, potilaisiin tai suureen yleisöön. Kerrotaan mihin toimintatapaan tai käytäntöön (esimerkiksi kliininen ohjeistus, Käypä hoito -suositus, kannanotto, linjaus) tutkimus on vaikuttanut ja millainen vaikutus on ollut tai on odotettavissa (esimerkiksi vähentynyt kuolleisuus, parantunut elämänlaatu, taloudellinen kasvu, julkisten palveluiden parantunut saatavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, vähentyneet kustannukset).
  • Tutkimuksen tietokannat sekä aineistojen avaaminen. Tutkimusaineistojen, -menetelmien ja -tulosten pitkäaikaistallennus, saatavuus ja avaaminen jatkokäyttöä varten edesauttavat vaikutusten leviämistä.  Kuvataan lyhyesti tutkimuksessa kehitettyjen tietovarantojen ja tiedon käyttöön liittyvien menetelmien sisältö ja käyttömahdolli­suudet. Kerrotaan milloin ja miten nämä ovat käytettävissä, niiden käyttäjät ja millaisia vaikutuksia käytöllä on ollut tai voi olla.
  • Tutkimusmenetelmät, työkalut ja muut tuotteet. Kuvataan minkälaisia tutkimusmenetelmiä, työkaluja tai muita tuotteita (esimerkiksi ohjelmisto, tietokonemallinnus, tai tekninen tuote) tutkimus on tuottanut, kerrotaan niiden (mahdolliset) hyödyntäjät, milloin ja miten se on käytettävissä sekä minkälaisia vaikutuksia niiden käytöllä on saatu tai voidaan saada.
  • Urakehitys ja yhteiskunnalliset vastuu- ja luottamustehtävät. Millainen vaikutus rahoitetussa hankkeessa tehdyllä tutkimuksella on ollut tutkimusryhmän jäsenten urakehitykseen ja osallistumiseen yhteiskunnallisiin vastuu- ja luottamustehtäviin sekä miten he ovat sellaisiin osallistuneet. (Esimerkiksi eduskunnan kuulemiset, neuvottelukunnat, viralliset työryhmät, asiantuntijapaneelit, kansalliset tai kansainväliset järjestötehtävät).
  • Koulutus. Kuvataan hankkeen vaikutus eri asteilla ja/tai opintojen tai työuran eri vaiheissa annettavaan koulutukseen. (Esimerkiksi vaikutukset opetuksen tietosisältöihin tai työmenetelmien uudistamiseen.)
  • Jatkorahoitus. Kuvataan millaista jatko- tai täydentävää rahoitusta tutkimukselle on hankkeessa tehdyn työn johdosta saatu ja mistä lähteistä.  
  • Palkinnot ja tunnustukset. Kerrotaan minkälaisia palkintoja tai tunnustuksia tutkimusryhmän vetäjä tai tutkimusryhmän jäsenet ovat saaneet.
Viimeksi muokattu 23.4.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »