Yleiset tutkimusmäärärahat 2010 - rahoituksen suuntaaminen: Uusien proteiinien ja proteiinikompleksien toimintamekanismien tutkimus

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan 14.9.2010 rahoittaa viisi toimikunnan vuoden 2010 suunnatun haun hanketta. Rahoitusta näille uusien proteiinien ja proteiinikompleksien toimintamekanismeja tutkiviin hankkeisiin osoitettiin yhteensä 2,9 M €. Myönteisen rahoituspäätöksen sai viisi tutkijaa, mikä vastaa 18 %:n myöntöosuutta arvioiduista hankkeista. Aiemmin kokouksessaan 13.4.2010 toimikunta oli päättänyt jättää kaksi yksittäistä ja kaksi konsortio-hakemusta arvioimatta ja rahoittamatta. Syynä kielteisiin rahoituspäätöksiin oli se, että hakijoilla oli myönnettyä akatemiatutkijan tehtävään liittyvää kulurahaa uuden hankehakemuksen ajalle.

Kaikille hakijoille sekä tutkimuksen suorituspaikoille ilmoitetaan päätöksistä (myöntö, varalle, ei myöntöä) rahoitustietokannasta lähetettävillä kirjeillä (ns. e-kirje). Hakemuskohtaiset paneelilausunnot ovat luettavissa Akatemian sähköisen asioinnin kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Akatemian tulossopimuksen mukaisesti Akatemia on vuodesta 2009 soveltanut rahoituspäätöksissään kokonaiskustannus-mallia. Akatemian rahoitusosuus rahoitettujen hankkeiden kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 80 %; hankkeet ovat yhteisrahoitteisia suorituspaikan tai muun rahoittajan osallistuessa projektin kuluihin vähintään 20 % osuudella. Uusien proteiinien ja proteiinikompleksien toimintamekanismien tutkimukseen kohdennetun haun rahoitetut hankkeet ovat kestoltaan 3–4 vuoden mittaisia ja niissä työskentelee 1–2 tutkijaa.  Rahoitettujen hankkeiden hankekoko on noin 500 000–600 000 euroa (Akatemian rahoitusosuus 76–80 %). Arvioituja hankkeita oli kuudesta eri tutkimuslaitoksesta ja yliopistosta, rahoitusta myönnettiin neljään eri yliopistoon. Rahoitetut hankkeet olivat kaikki saaneet tieteellisen arvion 6 (outstanding proposal) tai 5 (excellent proposal), ja ne soveltuivat haun tavoitteisiin. Kielteiseen rahoituspäätökseen joidenkin tieteellisesti samanarvoisten hankkeiden kohdalla vaikutti toimikunnan rahoituslinjaus, jonka mukaan tutkija ei voi samanaikaisesti saada kahta myönteistä rahoituspäätöstä.

Kansainvälinen vertaisarviointi rahoituspäätösten perustana

Monivuotiset tutkimusmäärärahahakemukset arvioidaan Akatemiassa kansainvälistä vertaisarviointia käyttäen. Hakemuksille pyydetään tieteellisen asiantuntijapaneelin kirjallinen lausunto tai vähintään kaksi kirjallista arviointia henkilöiltä, jotka ovat arvostettuja ja laaja-alaisia tutkijoita alallaan. Asiantuntijoiden työskentelyn periaatteisiin voi tutustua Akatemian verkkosivuilla.

Vuoden 2010 Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan suunnatun haun hankehakemukset arvioitiin alan kansainvälisistä asiantuntijoista koostuneessa paneelissa yhdessä saman alan yleisten tutkimusmääräraha- ja tutkijatohtorin projektihakemusten kanssa. Paneelin 10 asiantuntijaa tulivat viidestä eri Euroopan maasta. Toimikunta päätti paneelin asiantuntijoista kokouksessaan 7.6.2010.

Tieteellisen arvion lisäksi paneelia pyydettiin hakuilmoitustekstiä peilaten arvioimaan oma näkökantansa siitä, miten esitetty hakemus soveltuu suunnatun haun tavoitteisiin. Kuten aiempinakin vuosina, panelistit näkivät, että tutkimussuunnitelma ei aina vastannut sitä tasoa, mitä tutkimusryhmältä olisi odottanut. Tutkijoiden tulisikin entistä enemmän kiinnittää huomiota tutkimussuunnitelmien kysymyksenasetteluun sekä erityisesti metodologian kuvaamiseen siten, että siitä käy selkeästi ilmi, mihin kysymyksiin kullakin menetelmällä pyritään saamaan vastauksia. Paneeli kaipasi syvyyttä myös tutkimusyhteistyön ja -ympäristön kuvaamiseen.

Lisätietoja

  • Tiedeasiantuntija Hannele Lahtinen, p. 09-7748 8409
Viimeksi muokattu 20.9.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »