Akatemiahankkeet (Syyshaku 2011)

Myönteinen rahoituspäätös 32 hakijalle ja 30 hankkeelle

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta teki rahoituspäätökset syyskuun 2011 hakuun jätetyistä akatemiahankkeista. Rahoitusta myönnettiin 30 hankkeelle ja 32 hakijalle. Neljä hakijaa kuului kahteen konsortiohankkeeseen. Hakemuksista rahoitettiin 18,3 prosenttia ja rahoitusta myönnettiin yhteensä 18 885 440 euroa.  Keskimääräinen rahoitusmyöntö oli noin 590 000 euroa ja lähes kaikki rahoitetut hankkeet olivat nelivuotisia.

Akatemian rahoitusosuutta laskettiin useimmissa myöntöpäätöksissä

Toimikunnalta haettiin rahoitusta lähes 80 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista. Toimikunta myönsi rahoitusta hankkeiden kokonaiskustannuksista keskimäärin 73 prosenttia.

Toimikunnan linjauksen mukaisesti myöntöpäätöksissä säilytettiin kokonaiskustannukset lukuun ottamatta kustannuksia, joita ei tutkimussuunnitelmassa perusteltu. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi hakijan oma palkka tai muut tutkimuskulut (18,8 % myönnön saaneista hakijoista).  Rahoitus myönnettiin haetun suuruisena niille hakijoille, jotka hakivat korkeintaan 600 000 euron rahoitusosuutta Akatemialta (28,1 % hakemuksista). Yli 600 000 euroa hakeneilta myöntöpäätöksissä Akatemian rahoitusosuutta pienennettiin seuraavasti:

  • 75 prosenttiin (haettu summa 600 000 - 700 000 euroa, 15,6 % hakemuksista)
  • 73 prosenttiin (haettu summa 700 000 - 800 000 euroa, 21,9 %)
  • 65 prosenttiin (haettu summa yli 800 000 euroa, 15,6 % ).

 Rahoituspäätökset perustuvat ensisijaisesti tieteelliseen vertaisarvioon

Suomalaisten tutkijoiden hakemuksien ja tutkimuksen taso on erittäin hyvä. Rahoituspäätökset perustuvat ensisijaisesti hakemusten saamaan tieteelliseen arvioon. Toimikunta päätti rahoittaa kaikki korkeimman arvion (6) saaneet ja yli puolet toiseksi korkeimman arvion (5) saaneista hakemuksista.

Arvion 5 saaneiden hakemusten rahoituspäätöksiä valmisteltaessa toimikunta kiinnitti huomiota Akatemian hyväksymiin tutkimuspoliittisiin tavoitteisiin kuten tutkimuksen kansainvälistämiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, nuorten tutkijoiden uran edistämiseen sekä päättyvien huippuyksiköiden tukemiseen. Lisäksi toimikunta huomioi hakemusten tutkimusalat rahoituspäätöksiä valmistellessaan.

Lähes kaikki hakemukset arvioitiin kansainvälisissä paneeleissa

Akatemiahankehakemukset arvioitiin tammi-helmikuussa 2012 yhdeksässä kansainvälisessä paneelissa, joista kaksi järjestettiin yhdessä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan kanssa. Lisäksi yksi hanke arvioitiin luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan paneelissa. Asiantuntijapaneelit antoivat kustakin hakemuksesta yhden lausunnon. Paneelien arvioinnin tueksi pyydettiin tarvittaessa tukilausuntoja. Akatemian paneeliarviointiprosessiin voi tutustua lukemalla ”Paneelit erinomainen tapa arvioida hakemukset” kirjoituksen Apropos -verkkolehdestä.

Toimikunta päätti jättää viisi akatemiahankehakemusta arvioimatta ja rahoittamatta. Syynä neljään kielteiseen rahoituspäätökseen oli se, että hakijalla oli meneillään olevaa tutkimusmääräraharahoitusta liittyen Akatemiaprofessorin tehtävään, meneillään olevaa yleistä tutkimusmääräraharahoitusta tai meneillään olevaa akatemiahankerahoitusta, eikä toimikunta nähnyt erityistä syytä rahoittaa akatemiahanketta. Yksi hakemuksista ei kuulunut asianomaiseen hakuun.

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta käsitteli akatemiahankehakemuksia 13. ja 29. maaliskuuta ja teki rahoituspäätökset kokouksessaan 24.4.2012. Ne toimikunnan jäsenet, jotka hakivat akatemiahankerahoitusta, olivat esteellisiä koko haun hakemuksille. Lisäksi jäsenillä oli yksittäisiä esteellisyyksiä, jotka huomioitiin hakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa. Myös panelistien jääviydet huomioitiin arviointiprosessissa.

Hakemusten jakautuminen tutkimusaloittain, suorituspaikoittain ja hakijan sukupuolen mukaan

Hakemukset edustivat 15 tutkimusalaa ja rahoitetut hankkeet kuuluivat 13 tutkimusalaan. Hakemuksista lähes 60 % kuului seuraaviin tutkimusaloihin: ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia (28 %); biokemia ja biofysiikka (10 %); mikrobiologia (10 %); solu- ja molekyylibiologia (9 %). Hieman yli 50 % myönnöistä meni näille tutkimusaloille.

Hakemuksia jätettiin 17 suorituspaikasta. Lähes 80 % hakemuksista jätettiin Helsingin, Turun, Itä-Suomen, Oulun ja Jyväskylän yliopistoista.  Rahoitusmyöntöjä tehtiin 11 suorituspaikkaan ja edellä mainittuihin suorituspaikkoihin niistä meni 75 %.

Mieshakijoita oli 66 % ja naishakijoita oli 34 %. Mies- ja naishakijoiden osuudet säilyivät samana myöntöpäätöksissä.

Rahoituspäätösilmoitus tulee sähköpostitse

Hakija saa päätöksestä automaattisen ilmoituksen sähköpostiinsa. Ilmoituksen saatuaan hakija voi kirjautua omilla tunnuksillaan Akatemian verkkoasiointiin, valita hakemuksen josta päätös on tehty ja lukea saamansa päätöksen (myöntö, ei myöntö, varalle). Toimikunta päätti neljä hakemusta varasijoille jota noudatetaan, jos joku myönnön saaneista hakijoista ei ota rahoitusta vastaan. Verkkoasioinnissa on myös hakemuksesta annettu paneelilausunto, mikäli hakemus on arvioitu.

Rahoituspäätökset löytyvät Akatemian Tutkijalle -osuuden Rahoituspäätöshakusivulta (Hakukriteerit: Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BY), Haku: 2011 Akatemiahanke).

Rahoituksen vahvistaminen

Jos hakija on saanut akatemiahankerahoituksen, tulee hänen vahvistaa rahoituksen vastaanottaminen Akatemian verkkoasioinnin kautta 24.5.2012 mennessä.Vahvistaessaan rahoituksen vastaanoton vastuullinen johtaja ja tutkimuksen suorituspaikka hyväksyvät rahoituspäätöksen sisällön ja sitoutuvat noudattamaan Akatemian asettamia rahoituksen käyttöön liittyviä ehtoja. Elleivät hakija ja suorituspaikka voi hyväksyä päätöksen sisältöä, tulee heidän ottaa yhteyttä hankkeen esittelijään.

Lisätietoja

Arvioidut akatemiahankehakemukset:

  • Tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki p. 09-7748 8373
  • Tiedeasiantuntija Kyösti Lempa p. 09-7748 8248
  • Tiedeasiantuntija Merja Särkioja p. 09-7748 8370.

Akatemiahankehakemukset, joita ei arvioitu:

  • Tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari p. 09-7748 8216

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi.

Viimeksi muokattu 28.4.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »