Lapsiperhepalvelut eheäksi toimintakokonaisuudeksi

Pirstaleisten lapsiperhepalvelujen saaminen eheäksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi yli sektori- ja aluerajojen on haaste kunnille. Eri palvelujen antajien toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja yhteistyö ovat edellytyksiä sille, että lasten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä, pulmien varhaisessa tunnistamisessa ja tuen oikea-aikaisessa ajoittamisessa käytetyillä toimenpiteillä on vaikuttavuutta. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistänyt Suomen Akatemian rahoittamana Lapsiperhepalvelujen yhteistyökäytäntöjen johtamista selvittävän LapsYTY -hankkeen, jossa tutkitaan ja kehitetään 0 - 8 -vuotiaiden lasten ja perheiden palveluita valtakunnallisesti.

Hankkeessa tutkitaan lasten ja perheiden palveluja ja niiden yhteensovittamista sosiaali-, terveys- ja opetustoimialoilla sekä perheiden osallisuutta. Tarkastelussa ovat äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, päivähoidon (päiväkoti, perhepäivähoito ym.), esiopetuksen (päivähoidossa, koulussa ym. järjestetty) ja alakoulun (opetus, oppilashuoltotyö) palvelut.

Hankkeessa tuotetaan tietoa lasten ja perheiden terveydestä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä, perheisiin suunnatuista yhteistyöinterventioista ja perheen osallisuudesta. Tietoa tuotetaan myös perheiden ja terveys-, sosiaali- ja opetustoimen palvelujen antajien yhteistyön rakenteista, muodoista ja sisällöistä. Tietoa kerätään kyselyin vanhemmilta, lasten ja vanhempien kanssa työskenteleviltä sekä kuntien sosiaali-, terveys sekä opetustointen johtajilta tai vastaavilta päälliköiltä.

Lisäksi tuotetaan tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen perustuen malli, jossa on kuvattu horisontaalinen (mm. sektoreiden välinen) ja vertikaalinen (perus- ja erityispalvelujen välinen) verkostomainen yhteistyökäytäntö. Keskeistä mallissa on toimintayksiköiden ja toimialojen sektorirajoja ylittävät yhteistyökäytännöt ja -rakenteet, jotka tukevat vanhemmuuteen ja lapsen kasvuun liittyvien pulmien tunnistamista varhain ja tuen tarjoamista oikea-aikaisesti lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä (koti, päivähoito, esiopetus, koulu).  Malli ohjaa siirtymistä sektorikohtaisesta hierarkiasta kumppanuustyöskentelyyn vanhempien kanssa, työntekijöiden keskinäisen ja toimialojen yhteistyön tehostamiseen sekä painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin. Mallin päämääränä on sosiaalisen huono-osaisuuden periytymisen ehkäisy, lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin erojen kaventaminen ja syrjäytymistä edistävän riskikäyttäytymisen katkaiseminen varhain. - Mallin vaikutuksia tullaan arvioimaan kokeellisella tutkimusasetelmalla.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »