Ilmastonmuutoksen vaikutukset Arktiseen ympäristöön, ekosysteemipalveluihin ja yhteiskuntaan (CLICHE)

Viime vuosikymmenien aikana arktinen alue on lämmennyt kaksi kertaa nopeammin kuin muut osat maapalloa. Ilmastonmuutoksen seurauksena tärkeät arktiset luonnonjärjestelmät ovat muuttumassa epävakaisemmiksi ja vaikutukset heijastuvat maailmanlaajuisesti. Muuttuneen luonnonympäristön vaikutukset ihmistoimintaan ovat moninaiset ja niiden ennustetaan jatkossa lisääntyvän. Alueen luonnonresurssien ja yhdyskuntien kestävän kehityksen turvaaminen on siten tärkeää koko maapallon hyvinvoinnin kannalta. CLICHE -tutkimushanke kokoaa yhteen Suomen tärkeimmät arktiseen alueeseen keskittyvät tutkimusryhmät ja pyrkii selkeän poikkitieteellisen, eri aloja integroivan ja uuden systeemilähtöisen lähestymistavan avulla selvittämään ja ennustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisen alueen ekosysteemeihin, elinkeinoihin ja ihmistoimintaan.

Tutkimushankkeessa lähestytään ilmastonmuutoksen vaikutuksia yksityiskohtaisten ekosysteemitutkimusten, synteesiaktiviteettien ja sosio-ekonomisen vaikutusarvioinnin valossa. Hankkeen kokonaisvaltainen lähestymisote kattaa ilmastovaikutusten erilaiset alueelliset (”hot spots” kenttähavainnot, Euroopan arktinen alue, sirkumpolaarinen arktika) ja ajalliset (menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus) ulottuvuudet ja siinä yhdistyvät havaintoihin, kokeisiin, rekonstruointiin, uudelleenkeräämiseen, geospatiaaliseen tarkasteluun, mallinnukseen ja sosio-ekonomiseen tutkimusmenetelmiin liittyvät menetelmät.

”Jotta voisimme ymmärtää lämpötilamuutosten, sateisuuden lisääntymisen ja lisääntyvän nokilaskeuman kerrannaisvaikutuksia arktiseen luontoon ja sen mukana ihmistoimintaan, tarvitaan monitieteistä lähestymisotetta, jossa eri alojen spesialistit tarkastelevat muutosten luonnetta ja vaikutuksia toisiltaan oppien ja tietoa integroiden” tutkimuskonsortiota johtava professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta kertoo. ”On myös tärkeä tietää onko arktisessa systeemissä jo nyt tapahtunut peruuttamattomia tilan muutoksia tai kuinka lähellä tulevaisuudessa tällaisia suuria muutoksia on odotettavissa”, hän lisää.

Tutkimuksen kohteena ovat kaikki arktisen alueen keskeiset luontoelementit: kasvillisuus, biodiversiteetti, metsänraja, vesistöt, suot, lumi ja jää; muutosten väliset yhteydet sekä ympäristömuutosten vaikutukset luontaiselinkeinoihin (poronhoito, kalastus), metsänhoitoon, turismiin ja paikallisiin yhteisöihin. Tuloksia voidaan soveltaa alueen kehittämisessä sekä arktisen ympäristön ja yhdyskuntien sopeutumisen, vuorovaikutuksen ja innovaatioiden edistämisessä. Lisäksi hanke pyrkii edistämään arktisen alueen ilmastovaikutuksesta käytävää julkista keskustelua sekä tukemaan kansallista ja kansainvälistä poliittista päätöksentekoa arktisiin alueisiin liittyen.

Tutkimus tehdään Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä. Hanketta johtaa ympäristönmuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta. Hankkeen muut vastuuhenkilöt ovat professorit Heikki Seppä (HY), Miska Luoto (HY), Matti Leppäranta (HY), Kimmo Kahilainen (HY), Eeva-Stiina Tuittila (ISY), Jarkko Saarinen (OY) ja Hannu I. Heikkinen (OY).

http://www.helsinki.fi/cliche/

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »