EN

Veden kontaminantit – likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta

Konsortiossa tutkitaan vesivarojen kestävää käyttöä ja talousveden tuotannon turvaamista tulevaisuudessa näkökulmana erityisesti ihmisiin kohdistuvat terveysriskit. CONPAT-tutkimus pyrkii löytämään tieteidenvälisiä yhteyksiä luonnonvesien ja rakennettujen vesijärjestelmien mikrobiologisen ja kemiallisen likaantumisen, kvantitatiivisen vesivälitteisten terveysriskien arvioimisen, haitallisten terveysvaikutusten ja taloudellisten vaikutusten vähentämisen sekä riskikommunikaation välillä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa ja työkaluja haitta-aineiden vesistöissä ja talousveden tuotantojärjestelmissä kulkeutumisen ennustamiseen, terveysvaikutusten arvioimiseen, riskinhallinnan taloudellisten vaikutuksien arvioimiseen ja riskikommunikaation toteuttamiseen.

Tutkimusalue kattaa päästölähteiden tunnistamisessa ja haitta-aineiden kulkeutumismallituksessa pintavesien osalta Kokemäenjoen vesistön Tampereen alapuolisia osia. Pohjavesien osalta hankkeessa keskitytään Virttaankankaan tekopohjavesilaitokseen, joka tuottaa talousvettä Turun alueelle. Tutkimuksen empiirisessä osassa vesinäytteistä analysoidaan tautia-aiheuttavien mikrobien ja kuluttajakemikaalien kuten lääkeaineiden ja makeutusaineiden pitoisuuksia ja veden laadun vaihteluita. Matemaattisilla malleilla tarkastellaan mikrobien ja haitta-aineiden kulkeutumista vesistössä, juomaveden mikrobien ja haitta-aineiden terveysvaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia eri riskinhallintavaihtoehdoilla. Lisäksi konsortiotutkimuksessa tarkastellaan riskien määrittelyä, riskikommunikaatiota ja riskinhallintaa sekä käsitteellisen tutkimuksen avulla että keräämällä empiiristä aineistoa median, asiantuntijoiden sekä sidosryhmien riskinäkemyksistä. 

CONPAT-konsortiota johtaa dos. Ilkka Miettinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveyden osaston Vesi ja terveys -yksiköstä. Konsortion osahankkeita johtavat prof. Timo Huttula Suomen Ympäristökeskuksen Vesikeskuksen Malliyksiköstä ja dos. Juha Honkatukia Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksiköstä. CONPAT-konsortion verkkosivut sijaitsevat osoitteessa:http://fi.opasnet.org/fi/Conpat.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »