EN

Turvetuotanto ja vesistövaikutusten hallinta: Relevanteista faktoista tehokkaisiin normeihin

Monitieteinen tutkimusryhmä selvittää hankkeessa turvetuotannon kiintoainekuormituksesta aiheutuvia vesistövaikutuksia sekä analysoi turvetuotannon vesistöpäästöjen sääntelyä ja soveltamiskäytäntöjä. Hankkeessa myös arvioidaan paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia turvetuotannon vesistövaikutusten hallinnassa sekä kehitetään uusia sääntelymalleja turvetuotannon haitallisten vesistövaikutusten ehkäisemiseksi.

Hankkeessa hyödynnetään luonnontieteiden, politiikan tutkimuksen, maantieteiden ja oikeustieteiden menetelmiä sekä näiden yhdistelmiä. Tutkimushanke tuottaa uutta monitieteistä tietoa turvetuotannon vesistövaikutusten ja ympäristösääntelyn keskinäissuhteista. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää laaja-alaisesti turvetuotantoa koskevaa ympäristölainsäädäntöä sovellettaessa ja kehitettäessä.

Luonnontieteellisessä osatutkimuksessa keskitytään turveaineksen eroosioon ja turpeen liettymiseen alapuolisiin vesistöihin. Näytteiden perusteella pyritään tunnistamaan luonnontilainen sedimentti ja häiriötilanteen kerrostumat sekä määrittämään niiden alkuperä.

Yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan osatutkimuksessa selvitetään paikallisten toimijoiden asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia turvetuotannon vesistövaikutusten hallinnassa. Paikallinen tieto asettuu turvekonflikteissa kiinnostavaan suhteeseen asiantuntijatiedon kanssa. Tapaustutkimusten ja kansainvälisen vertailun avulla kehitetään yhteishallinnan malleja, joilla vastaavat konfliktit voidaan välttää.

Ympäristöoikeudellisessa osahankkeessa tarkastellaan turvetuotannon ympäristölupien myöntämisen edellytyksiä lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa. Lupamääräysten sisältöä arvioidaan erityisesti siltä kannalta, toimivatko numeeriset päästörajat tehokkaana ohjauskeinona. Osahankkeessa selvitetään viime vuosina Suomessa toteutettujen turvetuotantohankkeiden ympäristövaikutusten arviointien (YVA) laatua vesistövaikutusten näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan oikeudellisia edellytyksiä velvoittaa turvetuotantoyritys kunnostamaan vesistöalueita, joiden ekosysteemi on turvetuotannon vaikutuksesta muuttunut.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »