EN

Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen

TEAQUILA-hankkeessa tutkitaan, miten vesien tilaa voidaan parantaa kontrolloimalla vesistöihin tulevaa elektroniakseptorikuormitusta. Näitä orgaanisen hiilen hapetukseen osallistuvia aineita on tutkittu vähän, vaikka ne säätelevät eloperäisen aineen hajotuksen ohella ravinteiden palautumista takaisin kiertoon vaikuttaen samalla myös kasvihuonekaasupäästöihin ja haitallisten aineiden sitoutumiseen.

Perinteisesti vesien rehevöitymistä on torjuttu typpi- ja fosforikuormitusta vähentämällä. Maankäytön ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääolojen muutokset ja ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaikuttavat veden kulkureitteihin valuma-alueella, mikä taas säätelee maaperän hapetus-pelkistysolosuhteita ja siten elektroniakseptoreiden kulkeutumista. Hankkeessa tutkitaan erilaisilta valuma-alueilta (metsät, suot, pellot, taajamat) huuhtoutuvien hiilen, typen, fosforin, mangaanin, raudan ja rikin määriä ja lähteitä sekä niiden aiheuttamia vaikutuksia valuma-alue - Itämeri jatkumolla.

Tavoitteena on selvittää, miten valuma-aluekohtainen ravinteiden, hiilen ja elektroniakseptorien kuorma ja näiden toisiinsa kytkeytyvät biogeokemialliset kierrot vaikuttavat veden laatuun, erityisesti rehevöitymiseen. Tutkimus mahdollistaa myös ajankohtaisten ympäristöongelmien, kuten kaivosteollisuuden ja turvetuotannon aiheuttamien vesistöhaittojen sekä esimerkiksi maatalouden vesiensuojelutoimien kokonaisvaltaisemman tarkastelun. Hankkeessa analysoidaan myös  vesiensuojelutoimien kustannuksia ja hyötyjä sellaisten vesiensuojeluratkaisujen suunnittelemiseksi, jotka huomioivat toisiinsa kytkeytyneiden ainekiertojen vaikutukset ilmaston, maankäytön ja muiden ihmisen aiheuttamien paineiden muuttuessa.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »