EN

Pohjavesien ja niistä riippuvien ekosysteemien kestävä hallinta

Pohjaveden riittävä määrä ja laatu on tärkeä niin vesihuollon turvaamiseen kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta. Pohjavesi on usein laadultaan hyvä ja turvallinen raakaveden lähde. Pohjaveden purkautuminen lähteisiin, soihin, jokiin ja järviin muodostaa tärkeän elinympäristön monille eläin- ja kasvilajeille. Pohjavesijärvet ja -joet ovat arvokkaita myös virkistyskäytössä.
 
Suomen maaperässä on vettä enemmän kuin pintavesissä. Maavesien muodostuminen sekä monet biogeokemialliset prosessit säätelevät vesien tilaa ja määrää. Suuri pohjavesivarasto takaa, että joissa on vettä alivirtaaman aikana kuten keskitalvella ja kuivina kesinä. Usein pohjaveden rooli on suuri pienissä vesistöissä. Osin pohjaveden merkitys vesistöissä on kuitenkin huonosti tunnettu.

Pohjavesien tilan heikkenemistä uhkaavat samat tekijät kuin pintavesiä. Tosin maatalous on uhka vain rannikon lähellä, jossa viljellyt savimaat paikoin peittävät pohjavesiesiintymiä. Soiden ojitus metsätalouteen harjujen lähistöllä voi lisätä pohjaveden purkautumista ja siten olla uhka pohjavedelle. Tiesuolaus on uhka pohjavesille samoin kuin muu rakennettu ympäristö kuten huoltoasemat ja liikenne. Pohjaveden määrä muuttuu, jos pohjavesiesiintymästä otetaan vettä. Vedenotto estää luontaisen purkautumisen ympäristöön. Pohjavesialueiden lähettyvillä on lähes aina ainutlaatuisia ekosysteemejä, jotka ovat riippuvaisia riittävästä pohjaveden määrästa ja laadusta. Nämä ekosysteemit todennäköisesti kärsivät, jos pohjaveden määrä muuttuu maankäytön tai vesien oton seurauksena.

AQVI-hankkeessa tutkitaan pohjavesiä monitieteisesti niin hydrologian, ekologian kuin ympäristösosiologiankin kannalta. Hankkeessa tarkastellaan soiden ojituksien vaikutuksia pohjavesiin ja mahdollisuuksia kunnostaa soita ja siten ennallistaa lähteitä. Erilaisin mallinnuksin lasketaan pohjavesien virtauksia, ja maankäytön ja ilmaston muutoksen vaikutuksia. Erityisesti tutkitaan metsätalouteen tulevien mahdollisten muutosten sosio-ekonomisia vaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on pohjavesien kokonaisvaltainen hallinta. Tämä edellyttää maankäytön ja pohjavesien ekosysteeemipalvelujen yhteensovittamista eri intressiryhmien kesken. Hankkeessa luodaan malli pohjavesialueen maankäytön kestävään hallintaan yhteistyössä alueella toimivien sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »