EN

Akvaattisten ravintoverkkojen taloustiede (ECA-konsortio)

ECA-hankkeen tavoitteena on selvittää, miten erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat kalantuotantoon Itämeren rannikkovesissä. Tavoitteena on myös kehittää ekosysteemin verkostomalli ravinnekuormituksen arvioimiseksi (ravintoverkon bottom-up-valvonta) ja tutkia kalojen ja kalastuksen (top-down-valvonta) vaikutusta ekosysteemin toimintaan ja kalantuotantoon Saaristomerellä (Itämeren koillisosassa). Hankkeessa kehitetään myös taloustieteen mallia kohdennetusta kalastuksesta elinkeinona ja ekosysteemin hallinnan ja ennallistamisen välineenä.

Vesiympäristöjen ja ravintoverkkojen yhteiskunnalle tarjoamia ekosysteemipalveluja arvioidaan veden laatua parantamalla tai sen tasoa ylläpitämällä. Tutkijat analysoivat, mitä rahallisia ja ei-rahallisia arvoja ihmisillä on vesien ekosysteemipalveluiden, kuten vesien virkistyskäytön, monimuotoisuuden, kalan tuotanto- ja jalostuslaitosten ja kalastuksen suhteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten väestötilastolliset ja tilaa koskevat kysymykset vaikuttavat arvoihin. Tämä auttaa selvittämään, mistä saadaan suurimmat hyödyt palveluja parantamalla tai ne säilyttämällä. Lisäksi kehitetään välineitä ja ohjeita tapauskohtaisten arvotutkimusten soveltamiseksi uusiin päätöstilanteisiin.

Vesiekosysteemeihin kasautuneen fosforin aiheuttamien ympäristövahinkojen ja maataloustuotannosta saatavan tuoton välistä perustasapainoa ei ole vielä tähän mennessä analysoitu kattavasti. ECA-hanke pyrkii löytämään tähän ratkaisun 1) kehittämällä ekologistaloudellista mallia, jolla voidaan selvittää fosforin kasautumista viljelysmaahan ja kasautumisen vaikutusta ympäröivien vesiekosysteemien fosforipäästöihin sekä vesiekosysteemien huononemisesta aiheutuvia ympäristövahinkoja ja (2) analysoimalla tehokkaita menettelytapoja, joilla voidaan valvoa maatalouden fosforikuormitusta.

Alan kirjallisuudessa ei tähän mennessä ole käsitelty sitä, mikä olisi ja miten toteuttaa optimaalinen biomanipulaatiostrategia. Kalastuksen sääntelyä koskeva talouskirjallisuus on painottunut käsittelemään kalakannan liikakäytön estämistä. Nyt on kuitenkin kyse siitä, miten kannustaa kalastajia yhteisen edun nimissä sellaisten lajien poistokalastukseen, joilla ei ole kaupallista arvoa. Ohjeiden puuttuessa kalastajat eivät pyydä tällaisia lajeja.

Hankkeessa selvitetään, miten kalastajia voitaisiin kannustaa ei-kaupallisten lajien pyyntiin ja miten kalastajien strateginen käyttäytyminen vaikuttaa kannustusmekanismeihin ja biomanipulaation kokonaiskustannuksiin. On olemassa kaksi vaihtoehtoa lisätä kalastusta kalakannan vähentämiseksi: ohjata paikallisia ammattikalastajia kohdistamaan pyyntiä tiettyihin ei-kaupallisiin lajeihin tai – jos paikallisia ammattikalastajia ei ole – sopia muualla toimivien, kohdennettuun kalastukseen erikoistuneiden kalastajien kanssa tällaisesta kalastuksesta.

Viimeksi muokattu 14.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »