SV EN

Strategisen tutkimuksen ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät

14.9.2015

Strategisen tutkimuksen ensimmäisten ohjelmien hankkeet on valittu. Ohjelmiin valitut konsortiot ovat laajoja: ne koostuvat yhteensä 116 tutkimusryhmästä. Noin puolet mukana olevista tutkijoista työskentelee yliopistoissa ja runsas kolmannes tutkimuslaitoksissa. Lähes kaikki konsortiot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Konsortioiden rahoitukseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 14.9.2015 valita 16 konsortiota ensimmäisenä käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjelmiin. Konsortiot koostuvat yhteensä 116 tutkimusryhmästä (katso ohjelmiin valitut hankkeet). Konsortioiden tutkijoista 58 prosenttia työskentelee yliopistoissa ja 37 prosenttia tutkimuslaitoksissa.Mukana on henkilöstöä myös ammattikorkeakouluista ja monista järjestöistä. Vuoden 2015 strategisen tutkimuksen hakuihin jätettiin 130 hakemusta. Hakemuksissa oli mukana yhteensä lähes 800 tutkimusryhmää, ja haettu rahoitus oli yhteensä yli 410 miljoonaa euroa.

Kaikki hankkeet arvioitiin ohjelmakohtaisissa relevanssipaneeleissa, joiden tehtävänä oli arvioida hakijan suunnitteleman tutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja vaikuttavuutta sekä hankkeiden vuorovaikutussuunnitelmien laatua sekä hankkeen sopivuutta ohjelmaan. Toukokuussa 2015 kokoontuneissa relevanssipaneeleissa oli jäseninä kotimaisia ja ulkomaisia tutkimuksen, tutkimusrahoituksen ja tiedolla johtamisen asiantuntijoita.

Strategisen tutkimuksen neuvosto teki 15.6.2015 relevanssipaneelien lausuntojen perusteella päätöksen arvioida 56 hakemusta myös tieteellisissä paneeleissa. Akatemian vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti tieteellisten paneelien jäseninä oli vain ulkomaisia asiantuntijoita. Hankkeiden luonteen vuoksi asiantuntijoiden valinnassa painotettiin kokemusta monitieteisten arviointipaneelien työskentelystä (katso kaikkien relevanssi- ja tieteellisten paneelien jäsenet).

Hakemukset korkeatasoisia ja monitieteisiä

Arviointi osoitti, että hakijat ja hakemukset olivat korkeatasoisia. Neuvoston valintapäätös perustui kokonaisharkintaan, jossa otettiin huomioon sekä paneelien lausunnot että ohjelmakokonaisuuksien tavoitteet ja tarpeet

Ohjelmakokonaisuuksien muodostamisessa pääpaino oli valittavien hankkeiden monipuolisuudella. Tämä merkitsi käytännössä sitä, että samaa aihepiiriä tutkivia konsortioita ei voitu valita useita. Esimerkiksi metsäntutkimus sekä lasten ja nuorten palvelut osoittautuivat teemoiksi, joihin liittyviä hyviä hakemuksia oli enemmän kuin strategisen tutkimuksen ohjelmissa voidaan rahoittaa.

Strategisen tutkimuksen rahoituksen tavoitteista johtuen neuvosto painotti päätöksenteossa konsortiorakenteiden lisäarvoa tutkimukselle. Tätä lähtökohtaa tukee myös arviointipaneeleilta saatu palaute. Siksi ohjelmiin ei valittu konsortioita, joissa osapuolten työnjakoa ei ollut perusteltu tai joissa suunnitelman keskeinen sisältö oli epätarkoituksenmukaisella tavalla vain yhden yliopiston tai tutkimuslaitoksen tutkijoiden varassa.

Paneelien palautteessa kiitettiin arviointimenettelyä sinänsä, mutta hakemuksen ja sen liitteiden kokonaisuutta pidettiin melko raskaana sekä hakijoille että arvioitsijoille. Vaikuttavuutta arvioitaessa keskeisessä roolissa olivat hakemusten vuorovaikutussuunnitelmat. Relevanssipaneelit pitivät monin eri tavoin laadittuja vuorovaikutussuunnitelmia hyvinä. Onnistuneita suunnitelmia yhdistivät aito vuorovaikutteisuus, sidosryhmälähtöisyys, innovatiivisuus ja konkreettisuus. Hyvin toimiva vuorovaikutus voi lisätä merkittävästi hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  Tutkimussuunnitelmien osalta tieteelliset paneelit kehottivat hakijoita panostamaan jatkossa erityisesti tutkimusmetodien ja tutkimusasetelmien riittävän konkreettiseen kuvaamiseen.

Hankkeiden rahoituksesta päätetään lokakuussa

Strategisen tutkimuksen neuvosto teki päätökset yksimielisesti. Neuvoston jäsenten esteellisyyksiin kiinnitettiin erityistä huomiota Akatemian vakiintuneiden menettelytapojen ja hallintolain mukaisesti. Konsortiokohtaisen rahoituksen määrä päätetään lokakuussa. Sitä ennen konsortioiden edustajien kanssa käydään neuvottelut konsortioiden täsmällisistä tutkimuksellisista ja vuorovaikutuksen tavoitteista. Täsmälliset tiedot esimerkiksi rahoituksen jakautumisesta saadaan vasta tämän vaiheen jälkeen.

Seuraavia strategisen tutkimuksen hakuja päästään valmistelemaan valtioneuvoston tehtyä päätöksen vuoden 2016 teemoista. On myös mahdollista, että nyt käynnistyviä ohjelmia täydennetään myöhemmin uudella haulla. Ensimmäisestä hakukierroksesta saadun palautteen perusteella neuvosto pyrkii tulevissa hauissa keventämään hakemusmenettelyä.

 

Lisätietoja

Ohjelmakohtaisia lisätietoja antavat:

  • Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot -ohjelma:  - tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, puh. 029 533 5020
  • Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelma:  - tiedeasiantuntija Laura Kitti, puh. 029 533 5152
  • Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelma: - tiedeasiantuntija Jussi Vauhkonen, puh. 029 533 5153 (2.10. saakka) - tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää (puh. 029 533 5020)
Viimeksi muokattu 7.10.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »