SV EN

Vuosierät

Rahoituspäätöksessä ilmoitetusta vuosierästä voi kunakin vuonna poiketa korkeintaan 15 prosenttia. Päätöksestä ilmenevät menolajit ovat ohjeellisia ja niistä poikkeaminen on sallittua, vain mikäli se tukee esitetyn tutkimussuunnitelman toteuttamista. Merkittävissä poikkeamissa on syytä olla yhteydessä päätöksen esittelijään.

Rahoituspäätöksiin sovelletaan 15 prosentin vuosieräsääntöä seuraavasti:

  • ennen 20.4.2010 tehdyt päätökset vain huippuyksikköjen sopimusrahoitus, tutkimusohjelmarahoitus ja yleiset tutkimusmäärärahat
  • 20.4.2010 jälkeen tehdyt päätökset kaikki muut rahoitusmuodot paitsi akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tutkimusmäärärahat ja kehitystutkimuksen rahoitus
  • 1.10.2011 jälkeen tehdyt päätökset kaikki muut rahoitusmuodot paitsi kehitystutkimuksen rahoitus

Taustaa määrärahojen vuosierien 15 prosentin säännölle

Eduskunta voi myöntää valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä määrältään ja käyttö-tarkoitukseltaan rajatun valtuuden tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia. Näistä aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin talousarvioihin. Valtuusmenettelystä on säädetty Suomen perustuslaissa ja laissa valtion talousarviosta. Valtiota sitoo valtuuspäätösten nojalla tehdyt sitoumukset. Niiden täyttämiseksi on valtion talousarvioon otettava määrärahat taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Suomen Akatemia voi valtuuden avulla sitoutua suurempiin hankkeisiin ja useampivuotiseen rahoitukseen kuin ilman valtuusmenettelyä.

Suomen Akatemian on järjestettävä oma valtuuksien seurantansa niin, että sen avulla voidaan selvittää valtuuden määrä, käyttö ja käytöstä aiheutuvat menot. Tutkimushankkeissa varojen käyttö ei ole aina alkuperäisen rahoitussuunnitelman ja myönnetyn vuosieräjaon mukaista. Tutkijat kuluttavat Akatemian myöntämää rahaa usein suunniteltua takapainotteisemmin eli vasta rahoituskauden loppupuolella.

Suomen Akatemian koko budjetin ja talouden suunnittelun kannalta keskeinen kysymys on, miten valtuuksien vuosierien käyttö voidaan hallita mahdollisimman hyvin esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Seuraaville vuosille siirtyvät rahat voivat johtaa siihen väärään käsitykseen, että tutkimukseen on suunnattu valtion budjettirahoja enemmän kuin todellisuudessa tarvitaan.

Keskeiset ohjeet ja käytännön toimet 15 prosentin sääntöön:

  1. Rahoitusta haettaessa on myös vuosittain tarvittava rahoitus eli vuosierät suunniteltava mahdollisimman realistisesti. Rahoituksen vuosieriä määriteltäessä on otettava huomioon mahdollinen saman tutkimushankkeen toteuttamiseen muista lähteistä saatu rahoitus. Hakija esittää hakemuksessaan kustannusarvion, joka sisältää arvion rahoituksen vuosittaisesta tarpeesta menolajeittain. Lisäksi hakija selvittää hakemuksessaan rahoitussuunnitelman eli samaan hankkeeseen jo myönnetyn sekä hankkeen toteutuessa suorituspaikan tarjoaman rahoituksen. Kustannusarvion  ja vuosierien realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Menolajeittainen kustannusarvio  on perusteltava tutkimussuunnitelmassa.
  2. Suomen Akatemia pyrkii tekemään rahoituspäätöksensä siten, että se mahdollisimman hyvin tukee tutkimushankkeen toteuttamista. Akatemian päätös sisältää sekä sitovan päätöksen rahoituksen kokonaissummasta että esityksen sen jakautumisesta vuosieriin. Akatemian rahoituspäätöksen vuosittaisia eriä tulee noudattaa siten, että niistä poiketaan enintään 15 prosenttia.
  3. Kun tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on saanut Akatemian tekemän rahoituspäätöksen, vastuullinen johtaja tekee Akatemialle ehdotuksen tutkimusrahoituksen uusiksi vuosieriksi, jos hän ei voi sitoutua päätöksen vuosieräjakoon ottaen huomioon 15 prosentin liukuman. Mikäli alkuperäinen päätös vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, vastuullinen johtaja hyväksyy rahoituksen. Vastuullinen johtaja voi tehdä ehdotuksen vuosierien muutoksesta kuuden viikon kuluessa päätöspäivästä Akatemian verkkoasioinnissa Omat hakemukset/Päätetyt/Tee muutoshakemus/Kustannusarvion muutoshakemus. Muutosehdotus ei saa ylittää hankkeelle myönnettyä kokonaissummaa. Tähän vuosieriä koskevaan uuteen päätökseen ei voi enää hakea muutosta.
  4. Vastuullinen johtaja saa sähköpostitse kuittauksen jätetystä muutoshakemuksesta ja siihen tehdystä päätöksestä. Vastuullinen johtaja pääsee katsomaan ja tulostamaan uuden päätösilmoituksensa Akatemian verkkoasioinnissa Omat hakemukset - näytön Päätetyt - välilehdeltä. Tämän jälkeen vastuullinen johtaja hyväksyy rahoituksen. Uuden päätöksen vuosieriä koskee edellä kohdassa 3. mainittu 15 prosentin sääntö eikä siihen voi myöhemmin hakea muutosta.
  5. Vastuullisen johtajan tulee säännöllisesti seurata hankkeensa varainkäyttöä, jotta hän voi mukauttaa hankkeen toiminnan oikein suhteessa käytössä olevaan rahaan ja aikaan.
  6. Mikäli määrärahan käyttö ylittää tai alittaa 15 prosentin voi Akatemia harkintansa mukaan pyytää tutkijalta selvityksen poikkeamaan johtaneista syistä. Poikkeaman suuruutta koskevat tiedot näkyvät Akatemiassa tutkimushankkeen varainkäytön seurantatiedoissa. Näitä tietoja käytetään taustatietona valmisteltaessa ao. tutkijan uutta tutkimusrahoituspäätöstä. Merkittävät siirtyvät erät saattavat vaikuttaa pienentävästi uuden rahoituspäätöksen myönnettävän summan suuruuteen.

Viimeksi muokattu 9.6.2011

Sisältö päivitetty 18.11.2011

Viimeksi muokattu 25.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »