SV EN

Uutta syyskuun haussa 2016

 

Kooste liittyy Suomen Akatemian syyskuun hakuilmoitukseen 28.6.2016 ja se on päivitetty 31.8.2016 tilanteen mukaiseksi. Uudet kohdat on lisätty koosteen alkuun ja merkitty erikseen.

Tutkimussuunnitelmaohje on uusittu 31.8.2016 *uusi*

Tutkimusylijohtaja on päättänyt uudesta tutkimussuunnitelmaohjeesta. Se on julkaistu Akatemian verkkosivulla. Ohjeen jäsentelyä on muokattu (erityisesti kohta 3, vaikuttavuus)  ja siihen on lisätty syyskuun haussa uusia alakohtia (kohdat 4 ja 8; aineistot, liikkuvuus, nuoreen tutkijasukupolveen kuuluminen). Jäsentele tutkimussuunnitelmasi ohjeen mukaisesti.

Vaikuttavuus Akatemian perusrahoitusmuotohakemuksissa *uusi*

Tutkimussuunnitelmapäivityksessä kohdan 3 (Tieteelliset tavoitteet ja odotettu vaikuttavuus) jäsentelyä on muutettu. Uusi jäsentely selkeyttää sitä miten hankkeen tieteellinen ja muu kuin tieteellinen vaikuttavuus (tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus) toivotaan kuvattavaksi. Tutkimuksen vaikuttavuus ei ole itsenäinen arviointikriteeri paneelin arvioinnissa, eikä siitä ei anneta erikseen arvosanaa. Tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus voidaan ottaa huomioon tieteenala- ja hankekohtaisesti osana hankkeen kokonaisuutta. Tämä koskee Akatemian perusrahoitusmuotoja.

Erityispanostus nuorelle tutkijasukupolvelle *uusi*

Valtiovarainministeriö esittää valtion talousarvioehdotuksessa ensi vuodelle 30 miljoonan euron lisärahoitusta nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen. Jos lisärahoitus toteutuu, Akatemia kohdistaa kertaluonteisen 30 miljoonan euron lisärahoituksen urallaan nopeasti edenneille tutkijoille, jotka edustavat nuorta tutkijasukupolvea. Rahoitus kohdennetaan akatemiahankkeisiin ja tutkijatohtorin määrärahoihin syyskuun haussa. Jos olet kohderyhmään kuuluva akatemiahankehakija, kuvaa selkeästi tutkimussuunnitelmassasi, miten katsot kuuluvasi oman alasi nuoreen tutkijasukupolveen ja miten urasi on edennyt. Muuten hakuehdot ovat hakuilmoituksen mukaiset molemmissa rahoitusmuodoissa. Uran tarkastelussa otetaan urakatkokset huomioon, kuten Akatemian muussakin päätöksenteossa.

Kaikki hakemuksen liitteet pdf-tiedostoina *uusi*

Syyskuun haussa hakemukseen voi liittää vain pdf-tiedostoja. Koska järjestelmä ei hyväksy muita tiedostoja, muunna kaikki liitetiedostot tähän muotoon ja tarkista, että niiden luettavuus säilyy.

Uusi liikkuvuusedellytys-verkkosivu on julkaistu *uusi*

Jos olet akatemiatutkija- tai tutkijatohtorihakija, huomaa uusi liikkuvuusedellytys-verkkosivu. Sivulle on koottu kaikki liikkuvuusedellytystä koskevat hakemiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet.

Aineisto tutkimussuunnitelmassa ja aineistonhallintasuunnitelmassa *uusi*

Syyskuun hausta alkaen tutkimusaineistoa käsitellään hakemuksessa kahdessa eri kohdassa:

  • tutkimussuunnitelman kohdassa 4 kuvataan mistä aineisto muodostuu, sen tutkimuksellinen perustelu, merkitys, kerääminen tai hankkiminen ja käyttö
  • uudella aineistonhallintasuunnitelmaliitteellä esitetään aineiston hallintaan, säilytykseen, avaamiseen ja oikeuksiin liittyvät asiat.

Aineistonhallintasuunnitelma DMPTuuli-liitteenä tai vapaamuotoisesti *uusi*

Tämän koosteen kohdassa Akatemia edellyttää avoimen tieteen käytäntöjä mainitaan uusista ohjeista. Uuden aineistonhallintasuunnitelman voi laatia joko DMPTuulin kautta tuotettuna tai esittämällä samat kohdat aineistohallintasuunnitelmaohjeen mukaisesti. Järjestelmän kautta tulostettu suunnitelma voi olla pidempi kuin 2 sivua, koska sillä on oma väljä formaattinsa.

DMPTuulin käyttö edellyttää tunnuksia järjestelmässä. Koska liite pyydetään kaikilta hakijoilta, järjestelmässä voi olla ajoittaista ruuhkaa, kirjaudu siis ajoissa.

DMPTuulin sisällä voi olla suorituspaikkakohtaisia ohjeita. Akatemian Tuulissa olevat uudet ohjeet löytyvät myös Akatemian verkkosivulta. Tietoarkiston (FSD) aineistonhallintasuunnitelman tekemistä helpottavat ohjeet ja suunnitelmamallit on julkaistu myös Tietoarkiston verkkosivuilla.

Akatemialla on Tuulin kautta mahdollisuus kerätä systemaattista tietoa siitä, mitä yhteistyötahoja tutkijoilla on.

Verkkosivupäivitys ja käännökset *uusi*

Pahoittelemme, että Akatemian verkkosivuja ja kieliversioita päivitetään vielä haun avautuessa. Jos hakuilmoituksessa ja verkkosivuilla on toisistaan poikkeavaa tietoa, toimitaan hakuilmoituksen mukaisesti.

Tänä vuonna englanninkieliset käännökset tärkeimmistä sivuista julkaistaan syyskuun toisella viikolla. Ruotsinkieliset käännökset saadaan sen jälkeen.

Hakemusten arviointiohjeet, joihin hakuilmoituksessa viitataan, päivitetään syyskuun alussa.

Hakuaika päättyy syyskuun viimeisellä viikolla

Suomen Akatemian omien hakujen hakuaika päättyy syyskuun viimeisenä keskiviikkona 28.9.2016 klo 16.15. Poikkeuksen tekee WiFiUS-haku, jonka hakuaika päättyy 17.10.2016. Strategisen tutkimuksen neuvoston vastinrahoituksen haku puolestaan on jatkuva ja suorituspaikat voivat jättää hakemuksia heti, kun hakuehdot täyttyvät. Tarkista hakuaika aina hakuilmoituksesta hakemasi rahoituksen kohdalta.

Akatemiaprofessorihaku siirtyy huhtikuulle 2017

Akatemia uudistaa akatemiaprofessorin rahoitusmuotoa yhteistyössä sidosryhmien kanssa syksyn 2016 aikana. On suunniteltu että akatemiaprofessorin rahoitusta voisi hakea huhtikuun haussa 2017.

Liikkuvuusedellytys tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahauissa

Akatemia kannustaa tutkijoita liikkuvuuteen ja edellyttää sitä tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan henkilökohtaista rahoitusta hakevilta tutkijoilta. Niin sanottu hakijan liikkuvuusedellytys täyttyy, jos haet rahoitusta muuhun tutkimusympäristöön kuin siihen missä olet tehnyt väitöskirjasi. Jos haet rahoitusta samaan tutkimusympäristöön missä olet tehnyt väitöskirjan, sinun on osoitettava työskennelleesi vähintään kuuden kuukauden ajan muualla tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan tutkimusryhmää tai tutkijayhteisöä. Koska yhdessä suorituspaikassa (yliopisto, tutkimuslaitos) voi olla useita tutkimusympäristöjä, myös saman suorituspaikan sisällä on usein mahdollista vaihtaa tutkimusympäristöä.

Vuoden 2016 syyskuun haussa otetaan huomioon myös sellainen muualla 29.9.2016–31.3.2017 tapahtuva työskentely, johon olet saanut kirjallisen kutsun hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakulomaketta on uudistettu siten, että se kysyy liikkuvuusedellytyksen täyttymisestä vaihtoehtoisina kohtina: siirrytkö uuteen tutkimusympäristöön vai oletko työskennellyt 6 kk muualla. Kerro tämän lisäksi hakulomakkeen kohdassa Aikaisempi liikkuvuus tarkemmin liikkuvuusedellytyksen täyttymisestä.

Kaikki liikkuvuusedellytystä koskevat hakemiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet on koottu 31.8.2016 julkaistulle uudelle verkkosivulle. Tutustu siihen. *uusi*

Akatemia edellyttää avoimen tieteen käytäntöjä

Kuten aikaisemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Syyskuun hausta alkaen Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille avoimesta salaiseen. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Akatemian rahoituksella tuotettujen tutkimustulosten tulee olla julkisia.

Kuvaa hankkeesi tulosten julkaisusuunnitelma tutkimussuunnitelman osana. Tästä hausta alkaen hakemukseen on liitettävä myös uusi liite, aineistonhallintasuunnitelma. Tee suunnitelma aineiston hallinnasta soveltuvin osin aineistosi mukaisesti. Uuden aineistonhallintasuunnitelman ohje on hakuilmoituksen liitteenä 5.

Voit hakea rahoitusta tutkimustulosten avoimesta julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin osana tutkimuskuluhakemusta. Hae rahoitus hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut. Perustele julkaisut tutkimussuunnitelman kohdassa Toteutus/Julkaisusuunnitelma ja perustele kustannukset kohdassa Toteutus/Budjetti.

Lisätietoja avoimesta tieteestä, avoimista julkaisemistavoista ja niiden määritelmistä sekä tutkimusaineistojen avaamisesta ja suositelluista arkistoista voit lukea hakuilmoituksen liitteestä 4.

Kliinisen tutkijan rahoitus myös muille kuin lääkäreille

Syyskuun hausta 2016 alkaen kliinisen tutkijan rahoitusta voi hakea myös sellainen tohtorintutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka ei ole lääkäri mutta joka tekee potilastyötä.

Aika tohtorintutkinnosta, tarkastelutapa muuttuu

Akatemian syyskuun haku päättyy syyskuun viimeisenä keskiviikkona. Päättymisajankohdan päivämäärä vaihtelee vuosittain. Tästä johtuen hakijoita on voinut jäädä väliinputoajiksi akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihauissa, joissa hakukelpoisuuteen lasketaan aika tohtorintutkinnosta. Syyskuun haussa hakukelpoisuuden laskeminen tutkintopäivästä muuttuu siten, että tutkinto voi olla päivätty syyskuun loppuun mennessä. Toisin sanoen tutkijatohtorin rahoituksen hakijan tohtorintutkinto tulee olla suoritettu 27.9.2012–30.9.2016 ja akatemiatutkijahakijan tohtorintutkinto 27.9.2007–30.9.2013.

Muistutus hakemuksen liitteistä

Älä liitä hakemukseen muita liitteitä kuin ne, mitkä on erikseen pyydetty. Tämä koskee suosituskirjeitä ja esimerkiksi opintorekisteriotteita. Pyydetyt liitteet eivät saa olla pidempiä kuin ohjeessa on mainittu. Arvioija saa liitteet luettavakseen sellaisenaan joten kiinnitä huomiota niiden ulkoasuun ja luettavuuteen (fonttikoko, marginaalit). Tarkista liiteohjeet verkkosivulta.

Hakeminen lyhyesti

Akatemian verkkosivuilla http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakeminen-lyhyesti/  on julkaistu yhteenveto hakemuksen laatimisen tärkeimmistä vaiheista. Tutustu ohjeeseen! Huomaa että et voi laatia hakemusta lukematta uusimman hakuilmoituksen yleisiä ohjeita, sen haun ohjeistusta johon osallistut ja verkkosivujen tätä hakua koskevia liiteohjeita.

 

Viimeksi muokattu 1.9.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »