SV EN

Usein kysytyt kysymykset kokonaiskustannusmallista ja rahoituksen hakemisesta

Nämä vastaukset koskevat vain niitä rahoitusmuotoja, joiden kustannuslaskenta perustuu kokonaiskustannusmalliin. Hakuilmoituksessa ilmoitetaan kunkin rahoitusmuodon kohdalla kohdassa Hakumenettely, sovelletaanko sitä.

1. Miksi Akatemia on alkanut soveltaa tutkimushankkeiden kustannuslaskentaan kokonaiskustannusmallia?

Yliopistot ja Suomen Akatemia ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tekemissään tulossopimuksissa sopineet, että ne siirtyivät vuonna 2009 yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannuslaskennassa kokonaiskustannusmallin soveltamiseen. Valtiovarainministeriön johdolla valmisteltiin julkisen hallinnon yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannuslaskentamalli (Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus, Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 9/2007).

2. Miten kokonaiskustannusmallin mukaista rahoitusta haetaan?

1) Hakija neuvottelee suorituspaikan kanssa ennen hakemuksen jättämistä siitä, miten suorituspaikka konkreettisesti tukee hanketta. Hakija ilmoittaa lomakkeella sekä hankkeen kokonaiskustannusarvion että rahoitussuunnitelman. Akatemian rahoitusosuus voi olla enintään 70 prosenttia, ellei hakuilmoituksessa ole mainittu toisin.

2) Hakija ilmoittaa hakemuksessaan oman organisaationsa käyttämän henkilösivukuluprosentin, yleiskustannusprosentin ja tehollisen työajan kertoimen sellaisina, kuin ne ovat hakemusta jätettäessä. Kokonaiskustannusmallin mukainen laskenta perustuu näiden laskennallisten kertoimien käyttöön. Hakija tarkistaa nämä kertoimet oman organisaationsa hallinnosta. Organisaatio ilmoittaa Akatemian hakemuksissa käytettävän tehollisen työajan kertoimen laskettuna keskimääräisestä tehollisesta työajasta.

3) Suorituspaikan sitoumuksen antaja tarkistaa, että hakemuksessa annetut yllä mainitut tiedot ovat organisaation hyväksymät ja sitoutuu niihin antaessaan sähköisen suorituspaikan sitoumuksen.

3. Mihin suorituspaikka sitoutuu, kun se antaa hakemukselle suorituspaikan sitoumuksen?

Suorituspaikka sitoutuu tarjoamaan tutkimuksen perusedellytykset, hoitamaan hankkeen hallinnoinnin ja seurannan, osallistumaan hankkeen kulujen rahoittamiseen hakemuksen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla ja tarkistamaan, että hakemuksessa ilmoitetut suorituspaikan henkilösivukulu- ja yleiskustannusprosentit sekä tehollisen työajan kerroin ovat sen hyväksymät. Mikäli muita rahoittajia ei ole, suorituspaikan osuus hankkeen kulujen rahoittamisesta on vähintään 30 prosenttia. Hakemuksessa ilmoitetut suorituspaikan henkilösivukulu- ja yleiskustannusprosentit sekä tehollisen työajan kerroin ovat voimassa koko hankkeen ajan.

4. Mitä tarkoittaa, että ”Akatemian rahoitusosuus on yleensä enintään 70 prosenttia”?

Akatemia rahoittaa hankkeen kokonaiskustannuksista yleensä enintään 70 prosenttia, jolloin vähintään 30 prosenttia hankkeen kustannuksista tulee rahoittaa muulla kuin Akatemian rahoituksella. Rahoituksen määrästä päättää asianomainen päättäjä, joka voi olla toimikunta, ohjelmajaosto, toimikunnan puheenjohtaja tai muu, kunkin haun hakemuksia käsitellessään.

5. Kenen palkkauskulut hakemukseen merkitään? Voiko kokonaiskustannusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan sisältyä palvelussuhteessa olevien henkilöiden palkkoja?

Hakemuksessa voi osana kokonaiskustannuksia ilmoittaa niiden henkilöiden palkan, jotka tulevat työskentelemään hankkeen toteuttamisessa tutkimussuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Palkka ilmoitetaan työajalta, joka käytetään hankkeeseen. Sähköisellä hakulomakkeella ilmoitetaan hankkeessa työskentelevien (esimerkiksi tutkijakoulutettava, tutkijatohtori, tutkija, professori tai avustava henkilö) kuukausipalkka ja aika (kuukausina per vuosi), jonka he työskentelevät tässä hankkeessa. Lomake muuntaa kuukausipalkan tehollisen työajan mukaiseksi hakijan organisaation ilmoittamalla kertoimella. Kokonaiskustannukset on aina perusteltava tutkimussuunnitelmassa menolajeittain, palkkauskustannukset henkilöittäin. Hakemuksen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetaan, miten rahoitetaan kokonaiskustannukset, joissa on mukana palkat.

6. Voiko hakemukseen sisällyttää hankkeen vastuullisen johtajan palkkaa?

Tutkijan tehtäviä (akatemiaprofessori, akatemiatutkijat, tutkijatohtorit) lukuun ottamatta Akatemia ei yleensä rahoita tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaa kuin enintään vuoden ja tällöinkin vain hyvin perustellusta syystä.

Vastuullisen johtajan palkkakustannuksia on mahdollista rahoittaa nelivuotisessa tutkimushankkeessa korkeintaan puolitoista kuukautta vuodessa tehollista työaikaa vastaava määrä hankkeen kokonaiskustannuksista.. Lähtökohtana kuitenkin on, että rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeessa päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä hankkeen muihin kuluihin.

Tämän lisäksi akatemiahankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen voidaan myöntää enintään vuoden rahoitus tutkimuksellisesti hyvin perustellusta syystä: esimerkiksi ulkomailla tapahtuva työskentely, kotimaahan paluu sekä toiseen tutkimusorganisaatioon tai Suomessa sijaitsevaan yritykseen siirtyminen. Palkkauksella edistetään hankkeen toteutumismahdollisuuksia.

Jos hakemuksessa haetaan rahoitusta vastuullisen johtajan palkkaan, se on selkeästi kuvattava ja perusteltava tutkimussuunnitelman kohdassa 5, Toteutus.

Akatemian hallituksen, tieteellisen toimikunnan, tutkimusinfrastruktuurikomitean tai strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenelle voidaan myöntää oma kokoaikainen palkkaus ainoastaan akatemiaprofessorin tehtävässä.

7. Voiko hankkeen kokonaiskustannuksiin tai rahoitussuunnitelmaan ilmoittaa tutkimushankkeen muissa yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden palkkausta ja muita tutkimuskuluja, jos nämä saavat rahoitusta muuta kautta?

Ei voi. Hakemuksessa ilmoitetaan vain tutkimussuunnitelman toteuttamiseksi palkattava tai palkattu henkilöstö. Kokonaiskustannuksiin ei saa sisällyttää sellaisia kuluja, jotka eivät kulje suorituspaikan kirjanpidon kautta.

8. Jos yksittäisessä hakemuksessa haetaan rahoitusta tutkijoille, jotka ovat eri yliopistoista tai tutkimuslaitoksista kuin hankkeen vastuullinen johtaja, miten ilmoitetaan yleiskustannus- ja henkilösivukuluprosentit sekä tehollisen työajan kertoimet?

Akatemialle ilmoitetaan yksittäisessä hakemuksessa vain hankkeen vastuullisen johtajan suorituspaikan käyttämät yleiskustannus- ja henkilösivukuluprosentit sekä tehollisen työajan kerroin. Konsortiohakemuksessa sitä vastoin kukin osahanke hakee rahoitusta oman suorituspaikkansa kertoimilla.

9. Hankkeessa suunnitellaan yhteistyötä toisen hankkeen kanssa, jolle on jo myönnetty Akatemian rahoitusta (tutkijan tehtävä, tutkimusapua). Miten nämä ilmoitetaan hakemuksessa?

Hakemuksen rahoitussuunnitelmassa ei voi ilmoittaa Akatemian jo myöntämää rahoitusta suorituspaikan osuutena tai muuna rahoituksena.

10. Miten samaan hankkeeseen muualta myönnetty rahoitus vaikuttaa Akatemian rahoitukseen?

Mikäli hanke saa saman tutkimussuunnitelman toteuttamiseen muualta hakemansa rahoituksen, siitä on ilmoitettava Akatemiaan hakuvaiheessa tai mikäli tieto on saatu Akatemian myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen, viipymättä. Muu rahoitus otetaan huomioon rahoituspäätöstä mitoitettaessa sekä hankkeen maksatus- ja raportointivaiheessa.

Viimeksi muokattu 18.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »