SV EN

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmaohje päivitetään syyskuun 2016 hakuun ennen haun avautumista.

Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulisi olla vertailukelpoisia. Tutkimussuunnitelmasta tulee löytyä selkeät vastaukset arviointikysymyksiin. Tästä syystä Akatemia pyytää hakijaa noudattamaan ohjeiden mukaista tutkimussuunnitelman jäsentelyä.

Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 12 sivua (Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin).

Tutkimussuunnitelman rakenne ja sisältö

Tutkimussuunnitelmassa on kuvattava kansainväliselle asiantuntijalle hakemuksen arviointia varten seuraavat asiat: 

1. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, hankkeen nimi ja suorituspaikka; tutkimussuunnitelman päiväys

2. Hakemuksen perustelu

 • Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen: miten hanke liittyy aiempaan kansainväliseen ja kansalliseen tutkimukseen ja edistää tai uudistaa sitä?
 • Miten hanke liittyy vastuullisen johtajan tai tutkimusryhmän aiempaan tai muuhun tutkimukseen?
 • Jos haulla on erityinen tavoite (esimerkiksi tutkimusohjelmahaut): miten tutkimus sopii tähän hakuun ja sen tavoitteisiin?

3. Tavoitteet ja odotetut tutkimustulokset

 • Tutkimuksen tavoitteet
 • Hypoteesit
 • Tutkimuksen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • Mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen ja tieteen uusiutumiseen
 • Tutkimustulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet
 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat
 • Julkaisusuunnitelma: tutkimustulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen tiedeyhteisölle, mahdollisille muille hyödyntäjille ja yleisölle

4. Tutkimusmenetelmät, aineisto ja tutkimusympäristön tuki hankkeelle

 • Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa
 • Tutkimusaineisto
 • Aineistonhallintasuunnitelma, jossa kerrotaan 
     - miten tutkimusaineisto hankitaan
     - miten sitä käytetään
     - miten aineisto säilytetään ja suojataan 
     - miten aineiston myöhempi käyttö mahdollistetaan ja miten se 
       avataan muiden käyttöön
     - mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet.
 • Miten paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen tutkimusympäristö tukevat hanketta konkreettisesti
 • Miten hankkeessa käytetään tutkimusinfrastruktuureja ja miten hanke hyötyy niiden käytöstä (Käytetyt infrastruktuurit lisätään myös lomakkeen kohtaanInfrastruktuurit/Infrastructures.)

5. Eettiset kysymykset

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen) sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen

6. Toteutus: aikataulu, budjetti, työnjako

 • Tutkimustyön aikataulu
 • Hakemuslomakkeella ilmoitetun kokonaiskustannusarvion perustelut menolajeittain (budjettitaulukko perusteluineen). Kokonaiskustannuksiin ei tule sisällyttää mitään sellaisia kuluja, jotka eivät kulje suorituspaikan kirjanpidon kautta.
 • Hankkeessa työskentelevien henkilöiden nimet, tehtävät ja palkkauskustannukset perusteluineen. Jos nimet eivät ole tiedossa, merkitään N.N.
 • Tutkimushankkeissa (akatemiahankkeet, ohjelmahankkeet) lisäksi:
  • Arvio tutkimuksesta vastaavan johtajan tähän hankkeeseen käyttämästä työajasta
  • Jos hankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen haetaan hankkeessa työskentelyä varten enintään 12 kuukautta rahoitusta, selkeät ja tutkimuksellisesti perustellut syyt hänen palkkaukselleen
  • Jos vastuullisella johtajalla ei ole pysyvää palvelussuhdetta, suunnitelma hänen palkkauksestaan rahoituskauden aikana.

7. Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

 • Tutkimusryhmän jäsenten ansiot
 • Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, sen merkitys hankkeen toteuttamiselle (yhteistyökumppanit luetellaan lomakkeen kohdassa Yhteistyökumppanit/Partners)
 • Mahdollinen SHOK-yhteistyö: kuvaus yhteistyöstä ja siitä, miten hanke hyötyy tästä yhteistyöstä (lisätään myös lomakkeen kohtaan Yhteistyökumppanit/Partners)

8. Tutkijankoulutus ja tutkijanura

 • Tutkijankoulutus sisältäen opetus- ja ohjausjärjestelyt, hankkeessa suoritettavat tutkinnot
 • Hakijan tai muiden rahoitettavien tutkijoiden uran edistäminen
 • Tasa-arvon edistäminen

9. Liikkuvuussuunnitelma

 • Selvitys mahdollisesta ulkomaille (tai Suomeen tai Suomessa organisaatioiden välillä) suuntautuvasta tutkijoiden liikkuvuudesta, vierailujen tavoitteista, suunnitellusta kestosta ja siitä, onko vierailuista jo sovittu. Perustelu sille, miten vierailut tai työskentelyjaksot muualla edistävät tutkimussuunnitelman toteuttamista. (Nämä tiedot lisätään myös lomakkeelle kohtaan Liikkuvuus/Mobility).

10. Keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo


Tutkimussuunnitelma liitetään hakemukseen verkkoasioinnissa kohdassa Hakemuksen liitteet/Appendicies. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_research plan.

Tutkimusylijohtajan hyväksymä 26.6.2014

Viimeksi muokattu 1.7.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »