SV EN

Avoin tiede: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen

Avoimen tieteen edistäminen on yksi Suomen Akatemian tutkimuspoliittisista tavoitteista. Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, jonka käytännön toteuttamisen Akatemia näkee edistävän tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Avoimen tieteen periaatteet ovat osa hyvää tieteellistä käytäntöä. Akatemia edistää ja toteuttaa kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014–2017 toimenpiteitä ja ottaa rahoituspäätöksiä tehdessään huomioon avoimen tieteen edistämisen suunnitelluissa tutkimushankkeissa.

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä edistää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Avoin julkaiseminen

Suomen Akatemia korostaa laatua tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Akatemia edellyttää rahoittamiaan tutkijoita saattamaan Akatemian rahoituksella tuotetut julkaisut mahdollisuuksien mukaan avoimesti kaikkien saataviksi. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita.

Tieteelliset julkaisut voi avata käyttämällä joko vihreää tai kultaista mallia tieteellisten julkaisujen avaamiseksi.

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon tai -tietokantaan. Akatemia sallii kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen karenssiajan, joka on korkeintaan kuusi kuukautta, paitsi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille joilla se on korkeintaan kaksitoista kuukautta.

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, ns. open access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Usein kustantaja kerää kirjoittajamaksun, jonka voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin.

Akatemia ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.

Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimuskuluihin, jotka aiheutuvat tutkimustulosten julkaisemisesta. Rahoitus haetaan lomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassa Julkaisusuunnitelma.

Aineistojen avaaminen

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.

Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään.

Tutkimushankkeen ja aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain tai tekijänoikeuslain vastaista. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava.

Arkisto- ja tallennuspalveluja tarjoavat esimerkiksi

 • Tietoarkisto FSD, joka ottaa vastaan paitsi yhteiskuntatieteellisiä, myös esimerkiksi humanistisia ja terveystieteellisiä aineistoja
 • FIN-CLARIN-järjestelmä (kieliaineistot)
 • OKM:n avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) palvelut
  -       avointen aineistojen julkaisualusta AVAA
  -       tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  -       tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA
 • CERNin Zenodo-arkisto
 • European Data Infrastructure EUDAT -tallennuspalvelu kaikille tieteenaloille.

Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintasuunnitelma liitetään hakemukseen erillisenä liitteenä (katso suunnitelman laatimisohje: hakuilmoituksen liite 5).

Lisää tietoa avoimesta tieteestä

Viimeksi muokattu 17.2.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »