Haitallisten aineiden seurantaa monipuolistetaan Itämeren alueella

21.11.11

Kansainvälisessä BEAST-tutkimushankkeessa on kehitetty uusia menetelmiä ilmaisemaan haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia Itämeren eliöstössä. Näitä menetelmiä pyritään hyödyntämään HELCOMin koordinoimassa Itämeren meriympäristön seurannassa. Lisäksi menetelmien suositukset ja ohjeistus luovat pohjan haitallisia aineita koskevan yhdenmukaisen kemiallis-biologisen seurannan strategiaksi Itämeressä. BEAST hanke on osa Itämeren valtioiden ja EU:n yhteistä BONUS-tutkimusohjelmaa, jota Suomessa rahoittaa Suomen Akatemia.

Sekä HELCOMin Itämeren toimintasuunnitelma (BSAP) että toimeenpanovaiheessa oleva EU:n meristrategiadirektiivi edellyttävät haitallisten aineiden biologisten vaikutusten seurantaa ja arviointia meriekosysteemissä. Nykyisin käytössä oleva kemikaalien pitoisuusmittaus ei riitä muodostamaan luotettavaa kokonaiskuvaa aineiden todellisesta riskistä ekosysteemeille.

BEAST-tutkimuksen tulokset osoittavat, että haitallisten aineiden vaikutus eliöiden terveydentilaan ja pohjasedimenttien myrkyllisyyteen vaihtelee Itämeren eri osissa. Projektissa on vertailtu erilaisia menetelmiä yhdennetyn arvion muodostamiseksi, ja saaduista tuloksista on tekeillä aluekohtaisia koosteita, joissa yksittäiset muuttujat liitetään yhteen kokonaiskuvan saamiseksi.  Hankkeessa on testattu erilaisten biologisten vaikutusten havainnointimenetelmiä eri lajeissa, sekä kaloilla että selkärangattomilla, Itämeren eri osissa.  Samalla on selvitetty, miten ympäristökemikaalien aiheuttamat molekyyli- ja solutason muutokset näkyvät eliöissä eri biologisilla tasoilla aina molekyyli- ja solutason muutoksista lisääntymismenestykseen ja sairauksiin.

Haitallisten aineiden seurannassa puutteita

Verrattuna moniin muihin merialueisiin, haitallisten aineiden biologisten vaikutusten havainnoinnissa ja seurannassa on Itämeren alueella huomattavia puutteita. Etenkin molekyyli- ja solutasolla mitattavien aikaisten hälytysmerkkien, niin sanottujen biomarkkereiden käyttö on vähäistä.

Ajatuksena BEAST-hankkeessa onkin ollut kehittää Itämeren eri alueille monitasoinen haitallisten aineiden aiheuttamaa ympäristöstressiä havainnoiva ja kuvaava menetelmävalikoima, jossa erityisesti biomarkkerit toimivat herkkinä diagnostisina välineinä. ”Eliöiden terveydentilalla on vaikutus ekosysteemin toimintaan: terveet eläimet, terve ekosysteemi”, sanoo hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Kari K. Lehtonen Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksesta. ”Uusien menetelmien käyttöönotto edistää merkittävästi ihmisen toiminnan aiheuttaman kuormituksen havainnointia ja vaikutusten ymmärtämistä Itämeren ekosysteemissä”, Lehtonen lisää.

BEAST-hankketta johtaa Suomen Ympäristökeskus ja hankkeessa työskentelee tutkijoita 16 tutkimuslaitoksesta yhdeksän Itämeren rannikon valtiosta. BEAST-projektin lopulliset tulokset valmistuvat alkuvuoden 2012 aikana. BEAST on osa BONUS-tutkimusohjelmaa, joka on rahoittanut 16 Itämerta käsittelevää tutkimushanketta vuosina 2009–2011. Ohjelman toinen vaihe toteutetaan vuosina 2012-2017. BONUS-ohjelman tavoitteena on tukea tutkimusta, joka tuottaa tietoa Itämerta koskevan päätöksenteon tueksi. Suomessa BONUS-hankkeita on rahoittanut Suomen Akatemia.

Aiheeseen liittyvät muut tiedotteet:

Lisätietoja:

Erikoistutkija Kari K. Lehtonen, Suomen ympäristökeskus/merikeskus, p. 040 7030305, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Viestintäpäällikkö Maija Sirola, BONUS, puh. (040) 352 0076, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi

Tiedotuspäällikkö Riitta Tirronen, Suomen Akatemia, (040) 828 1724, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »