EN

Suomen Akatemian FiDiPro-rahoitusohjelmaan valitsemat professorit ja hankkeet

10.6.2008

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt rahoittaa 12 uutta FiDiPro-professoria suomalaisissa yliopistoissa ja yhdessä tutkimuslaitoksessa.

FiDiPro-professori: Professori Tadeusz Iwaniec, Syracusen yliopisto, USA
Prof. Tadeusz Iwaniec on matematiikan huippututkija ja alansa keskeisimpiä vaikuttajia. Hänen tutkimuskohteitaan ovat erityisesti geometrinen analyysi, siihen liittyvät epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja näiden sovellukset.

Tutkimushanke: Tutkimushanke painottuu matemaattiseen analyysiin ja sen sovelluksiin matemaattisessa fysiikassa ja biologiassa. Prof. Iwaniecin tutkimustyötä voidaan soveltaa mm. matemaattisessa materiaalitieteessä, lääketieteellisessä tomografiassa ja tilastollisessa fysiikassa. Nämä aihepiirit ovat keskiössä myös FiDiPro-tutkimushankkeessa.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Akatemiaprofessori Kari Astala, Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 51453, kari.astala (at) helsinki.fi

FiDiPro-professori: Professori Elizabeth Couper-Kuhlen, Potsdamin yliopisto, Saksa
Prof. Couper-Kuhlen on kansainvälisesti ansioitunut tutkija, jonka julkaisut kuuluvat interaktionaalisen lingvistiikan ja lauseyhdistelmien tutkimuksen perusteoksiin.

Tutkimushanke: FiDiPro-tutkimushankkeessa kytketään yhteen vuorovaikutuslingvistiikan, funktionaalisen lingvistiikan ja kognitiivisen kielentutkimuksen tutkimusperinteet. Tavoitteena on selvittää puhutun ja kirjoitetun kielen lauseiden ja lauseyhdistelmien syntaktista ja pragmaattista luonnetta. Hankkeessa tutkitaan myös lauseiden ja niiden ilmaisemien toimintojen kytkemistä kielenkäyttötilanteessa: keskustelupuheessa ja tekstissä.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Ritva Laury, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 22374, ritva.laury (at) helsinki.fi

FiDiPro-professori: Professori Scott F. Gilbert, Swarthmore College, USA
Prof. Gilbert osoitti ensimmäisten tutkijoiden joukossa, miten kehitysgenetiikan tutkimuksen edistyminen mahdollisti evoluution ja kehitysbiologian linkittymisen uudeksi tieteenalaksi, joka nyt tunnetaan evolutiivisena kehitysbiologiana. Hän on tällä hetkellä yksi johtavista auktoriteeteista bioetiikkaan, eläinkokeisiin, kantasoluihin ja kloonaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tutkimushanke: Prof. Gilbertin oma tutkimus kohdistuu kilpikonnien kehitykseen ja evoluutioon, ja hänen tutkimuksensa ansiosta kilpikonna on nyt yksi evolutiivisen kehitysbiologian keskeisistä mallieläimistä. FiDiPro-tutkimushankkeessa selvitetään, missä määrin kilpikonnan kilven kehitystä säätelevät mekanismit muistuttavat muiden selkärankaisten elinten kehitystä sekä sitä, löytyykö kilpikonnan kilpien diversiteetin taustalta samanlaisia kehitysgeneettisiä mekanismeja kuin karvojen, suomujen ja hampaiden kohdalla. Tutkimustulosten odotetaan myös valottavan luiden ja epiteliaalisten elinten sairauksien ja uusiutumisen mekanismeja.   

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Mart Saarma, Biotekniikan instituutti/Biomedicum Helsinki, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 59360, mart.saarma (at) helsinki.fi

FiDiPro-professori: Professori B. Matija Peterlin, Kalifornian yliopisto, USA
Prof. Peterlin on perehtynyt immuunivajauksien ja autoimmuniteettisairauksien, kuten BLS-taudin ja AIDSin, tutkimukseen. Prof. Peterliniä pidetään oman alansa johtavana tutkijana maailmassa.

Tutkimushanke: FiDiPro-hankkeessa tutkitaan ns. AIRE-geenituotteen toimintaa. AIREn (autoimmune regulator) säätelemät kohdegeenit ohjaavat kehittyviä puolustussoluja, T-soluja, erottamaan kehon omat solut vieraista. AIREn toimintaa tunnetaan toistaiseksi vasta vähän. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hankkeessa on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva APECED- sairaus, joka aiheutuu AIRE-geenin mutaatiosta.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Kalle Saksela, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 26770, kalle.saksela (at) helsinki.fi

FiDiPro-professori: Professori Kaiyun Wang, East China Normal University (Shanghai), Kiina
Prof. Wang on ansioitunut eko-fysiologian tutkija ja perehtynyt erityisesti ekosysteemin hiilitasapainon analysointiin.

Tutkimushanke: Tutkimushankkeessa selvitetään, miten ilmastotekijät ja maankäyttö vaikuttavat metsä- ja suoekosysteemissä hiilen nielu/lähde -dynamiikkaan sekä siihen, miten metsä- ja suoekosysteemejä tulisi käyttää ja hoitaa hiilen sitomiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Elinkaarianalyysin menetelmin tutkitaan myös metsä- ja suoekosysteemien energiakäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tutkimushanke on Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhteinen.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Seppo Kellomäki, Joensuun yliopisto, p. (013) 251 3630, seppo.kellomaki (at) joensuu.fi
Professori Pertti Martikainen, Kuopion yliopisto, p. (017) 163 586, pertti.martikainen (at) uku.fi

FiDiPro-professori: Professori Stephan Fritzsche, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Saksa
Prof. Fritzsche on atomien ja molekyylien rakenteen teorian ja erityisesti sisäkuorten ilmiöiden mallintamisen johtava asiantuntija kansainvälisesti.

Tutkimushanke: FiDiPro-hanke kuuluu kansainvälisesti nopeasti kehittyvään synkrotronisäteily- ja vapaaelektronilaserherätteisen atomi-, molekyyli- ja klusterifysiikan alaan. Tutkimuksessa kehitetään mm. uusia teoreettisia työkaluja korkearesoluutioisen spektrin kuvailuun ja analysointiin. Tutkimus liittyy kiinteästi uusien spektroskopiainstrumenttien ja -tekniikoiden kehittämiseen.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Helena Aksela, Oulun yliopisto, p. (08) 553 1319, helena.aksela (at) oulu.fi   

FiDiPro-professori: Professori David Thomas, University of Wales-Bangor, Iso-Britannia
Prof. David Thomas on kansainvälisesti arvostettu maan ja meren vuorovaikutuksen tutkija. Hänellä on erityisosaamista myös Suomen kannalta keskeisessä merijäätutkimuksessa. Hänen tutkimuksensa painottuu ekologiaan ja rannikkovesien biokemiallisiin prosesseihin. Thomas on johtanut monia biogeokemiallisia tutkimushankkeita myös Antarktiksella ja arktisilla alueilla.

Tutkimushanke: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Itämeren biogeokemiaa selvittävä tutkimus, joka ulottuu valuma-alueelta avomerelle. Tutkimuksen kohteena on orgaanisten ja epäorgaanisten ravinteiden vapautuminen maaperästä, huuhtoutuminen vesistöön ja ajautuminen veteen. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva vuodenaikaisista ja alueellisista eroista epäorgaanisten ravinteiden ja orgaanisen aineen kulkeutumisessa, muuntumisessa ja biologisissa vaikutuksissa.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Johtava tutkija Riitta Autio, Merentutkimuslaitos, p. (09) 61394 561, riitta.autio (at) fimr.fi

FiDiPro-professori: Professori Matti Hämäläinen, Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, USA
Prof. Matti Hämäläinen on yksi magnetoenkefalografian kehittämisen pioneereista. Hän on mm. kehittänyt nykyisin laajasti käytössä olevan mittausten tarkkuutta lisäävän menetelmän. Hämäläinen on yhdessä kollegoidensa kanssa ottanut ensimmäisenä käyttöön koko pään käsittävän neuromagnetometrin.

Tutkimushanke: Ihmisaivojen kuvantaminen on edistynyt nopeasti, mutta eri menetelmillä aivotoiminnoista saadun, toisiaan täydentävän tiedon yhdistäminen on toistaiseksi ollut vaikeaa. Tutkimushankkeessa tuotetaan kehittyneitä laskennallisia menetelmiä erityisesti magnetoenkefalografian (MEG), elektroenkefalografian (EEG) ja toiminnallisen magneettikuvauksen (fMRI) yhdistämiseen. Näin saadaan sekä ajallisesti että paikallisesti erittäin tarkkaa tietoa aivotoiminnoista. Tutkimus auttaa ymmärtämään entistä paremmin niin terveiden kuin sairaiden aivojen toimintojen ymmärtämistä.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Riitta Hari, Teknillinen korkeakoulu, p. (09) 451 2959, hari (at) neuro.hut.fi

FiDiPro-professori: Professori Erik Aurell, Kungliga Tekniska Högskolan, Ruotsi
Prof. Aurellin tutkimusalaa ovat fysikaalisten, laskennallisten ja biologisten järjestelmien yhteiset ominaisuudet, erityisesti tilastollisen fysiikan soveltaminen systeemibiologiaan ja hajautettujen tietojenkäsittelyjärjestelmien mallintamiseen ja analysointiin.

Tutkimushanke: Tilastollisen fysiikan piirissä kehitetyt edistyneet käsitteet ja tekniikat ovat viime vuosina osoittautuneet vahvoiksi työkaluiksi suurten, hajautettujen järjestelmien mallintamiseen ja analysointiin myös perinteisen fysiikan ulkopuolella. Tällaisia uusia sovellusalueita ovat esim. informaatio- ja kommunikaatioverkostojen sekä systeemibiologian mallien tarkastelu. Tutkimushanke yhdistää tilastollisen fysiikan, tietotekniikan ja bioinformatiikan alojen huippuosaajia ja -yksiköitä edistämään monitieteisen alueen tutkimusta.  

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Pekka Orponen, Teknillinen korkeakoulu, p. (09) 451 5246, pekka.orponen (at) tkk.fi

FiDiPro-professori: Prof. Günter Steinmeyer, Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie, Saksa
Prof. Günter Steinmeyer on tunnettu epälineaarisen optiikan ja ultralyhyitä laserpulsseja koskevan spektroskopian asiantuntija. Hän on demonstroinut lyhimmät laserpulssit, 3.8 femtosekuntia, jotka koskaan on saatu aikaan epälineaarisilla peileillä.

Tutkimushanke: Prof. Steinmeyerin tutkimustyö FiDiPro-hankkeessa kohdistuu suuritehoisten femtosekuntipulssien tuottamiseen vaihestabiloidulla 100 kHz:n laserjärjestelmällä ja pulssien kompressioyksiköllä. Järjestelmä käsittää oskillaattorin, jolla synnytetään 2,5 -syklin pituisia pulsseja nanojoulen energialla ja vahvistinasteen, jolla pulssien energia nostetaan mikrojouleihin. Tällaisia laserlähteitä voidaan suoraan soveltaa kokeisiin, joissa tutkitaan sähkömagneettisen säteilyn epälineaarista etenemistä valokuiduissa ja nanorakenteisissa fotonikiteissä.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Prof. Markus Pessa, Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto, markus.pessa (at) tut.fi

FiDiPro-professori: Professori Dan Hultmark, Umeå Centre for Molecular Pathogenesis, Ruotsi
Prof. Hultmark on maailman johtavia banaanikärpäsen immuniteetin tutkijoita ja banaanikärpäsen genetiikan huippuosaaja. Viime aikoina Hultmark on paneutunut erityisesti solutason immuunivasteen tutkimukseen, ja hän on kuvannut tutkimuksessaan hemosyyttejä aktivoivia signaalipolkuja.

Tutkimushanke: Infektiot ovat edelleen suurin nuorten lasten kuolinsyy ja virheellisesti toimiva immuunijärjestelmä aiheuttaa vakavaa kudostuhoa. Siksi on välttämätöntä kehittää uusia, innovatiivisia malleja immuunijärjestelmän tutkimiseen. FiDiPro-tutkimushankkeessa on tavoitteena löytää uusia geenejä, jotka osallistuvat synnynnäisen immuniteetin signaalinvälitysketjujen toimintaan. Immuunivasteeseen osallistuvien geenituotteiden etsimiseen käytetään mallieläimenä banaanikärpästä.  

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Olli Silvennoinen, Lääketieteellisen teknologian instituutti, Tampereen yliopisto, p. (03) 215 7845, olli.silvennoinen (at) uta.fi

FiDiPro-professori: Professori Peter Kivisto, Augustana College, USA
Prof. Kivisto on teoreetikko ja historiallinen sosiologi. Hän on erityisesti tutkinut monikulttuurisuutta ja viime aikoina myös kaksoiskansalaisuutta. Tutkimuksessaan hän rakentaa empiirisille havainnoille perustuvaa teoreettista kokonaiskäsitystä monikulttuurisuuden käsitteestä. 

Tutkimushanke: Tutkimushankkeessa paneudutaan käsitteiden ja teorioiden selkiyttämiseen niin, että monikulttuurisuus yhdistetään ylikansallisuuden ja kansalaisuuden käsitteisiin. Tutkimus on lähtökohdiltaan sosiologinen ja se keskittyy erityisesti teollistuneisiin maihin 25 viime vuoden ajalta. Historiallisessa tarkkailussa vertaillaan oman aikamme siirtolaisuusaaltoja 1800-1900-lukujen taitteen siirtolaisuuteen.

Suomalainen vastuuhenkilö ja -taho: Professori Auvo Kostiainen, Turun yliopisto, p. (02) 333 5235, auvo.kostiainen (at) utu.fi

www.fidipro.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »