Tutkimussuunnitelma

Jotta hakemukset olisivat vertailukelpoisia, Akatemia pyytää hakijaa noudattamaan näiden ohjeiden mukaista tutkimussuunnitelman jäsentelyä. Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 12 sivua (Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin). Tutkimussuunnitelmassa on kuvattava kansainväliselle asiantuntijalle hakemuksen arviointia varten seuraavat asiat: 

1. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, hankkeen nimi, suorituspaikka, hankkeen kesto kuukausina

2. Tausta

 • tutkimuksen merkittävyys kansallisesti ja kansainvälisesti
 • aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus lyhyesti sekä tutkimushankkeen liittyminen siihen
 • tutkimushankkeen liittyminen hankkeen vastuullisen johtajan tai tutkimusryhmän muuhun  tutkimukseen

3. Tavoitteet

 • tutkimuksen tavoitteet
 • hypoteesit
 • perustelut, kuinka ehdotettu tutkimus sopii tähän hakuun ja sen tavoitteisiin, jos haulla on erityinen tavoite (esimerkiksi tutkimusohjelmahaut)

4. Tutkimusmenetelmät, aineisto ja eettiset kysymykset

 • käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa
 • tutkimusaineisto
 • aineistonhallintasuunnitelma (myös sähköiset aineistot):

1)     miten tutkimusaineisto hankitaan,

2)     miten sitä käytetään,

3)     miten aineisto säilytetään ja suojataan,

4)     miten sen myöhempi käyttö mahdollistetaan ja

5)     mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet

 • menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen) sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen
 • riskien hallinta: hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat

 

5. Toteutus: aikataulu, budjetti, työnjako

 • tutkimustyön aikataulu
 • hakemuslomakkeella ilmoitetun kokonaiskustannusarvion perustelut menolajeittain (budjettitaulukko perusteluineen). Kokonaiskustannuksiin ei tule sisällyttää mitään sellaisia kuluja, jotka eivät kulje suorituspaikan kirjanpidon kautta.
 • hankkeessa työskentelevien henkilöiden nimet, tehtävät ja palkkauskustannukset perusteluineen. Mikäli nimet eivät ole tiedossa, merkitään N.N. Tässä kohdassa esitetään myös arvio tutkimuksesta vastaavan johtajan tähän hankkeeseen käyttämästä työajasta.
 • mikäli tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen haetaan hankkeessa työskentelyä varten enintään 12 kuukautta rahoitusta, esitetään selkeät ja tutkimuksellisesti perustellut syyt hänen palkkaukselleen
 • suunnitelma hankkeen vastuullisen johtajan palkkauksesta rahoituskauden aikana, jos hänellä ei ole pysyvää palvelussuhdetta

 

6. Tutkijat, tutkimusympäristö ja tutkijoiden liikkuvuus

 • tutkimusryhmän jäsenten ansiot
 • tutkimuksen suorituspaikka ja sen tarjoama konkreettinen tuki hankkeelle, mahdolliset käytössä olevat laitteet
 • myös hakulomakkeella yksityiskohtaisesti selvitettävät toimet, joiden merkitys hankkeen toteuttamiselle kuvataan  tutkimussuunnitelmassa:

 

 • keskeinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja työnjako (lomakkeen kohta Yhteistyökumppanit/Partners)
 • muut yhteistyötahot (esimerkiksi SHOKit), yhteistyömuoto ja kuvaus  siitä, miten hanke hyötyy tästä yhteistyöstä (lomakkeen kohta Yhteistyökumppanit/Partners)
 • kansainvälisen ja kansallisen tutkimusinfrastruktuurin käyttö ja kuvaus, miten hanke siitä hyötyy (lomakkeen kohta Infrastruktuurit/Infrastructures)
 • liikkuvuuden perustelut: miten vierailut tai työskentelyjaksot muualla edistävät tutkimussuunnitelman toteuttamista.

Hakulomakkeen kohdassa Liikkuvuus/Mobility selvitetään yksityiskohtaisesti mahdollinen ulkomaille, ulkomailta Suomeen tai Suomessa organisaatioiden välillä tapahtuva tutkijoiden liikkuvuus, vierailujen tavoitteet, suunniteltu kesto ja onko vierailuista jo sovittu.

 7. Tutkijankoulutus ja tutkijanura (kun haetaan rahoitusta tutkijaryhmälle)

 • tutkijankoulutus sisältäen opetus- ja ohjausjärjestelyt
 • hankkeen vastuullisen johtajan tutkimusryhmässä suoritettavat jatko-opinnot
 • hankkeeseen palkattavien tutkijoiden uran edistäminen
 • tasa-arvon edistäminen tutkimushankkeessa

8. Odotetut tutkimustulokset ja mahdolliset riskit

 • tutkimuksen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen ja tieteen uusiutumiskyvyn lisäämiseen, riskien tunnistaminen
 • tutkimustulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet
 • tutkimustulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen mahdollisille hyödyntäjille, tiedeyhteisölle ja yleisölle

9. Keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo

 Tutkimussuunnitelma liitetään hakemukseen verkkoasioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_research plan.

Tutkimusylijohtajan hyväksymä 17.6.2011

Viimeksi muokattu 16.10.2012